golvvärme

Bra att veta om ditt värmegolv

Värmegolv

Så här funkar ditt värmegolv

   

Vi vill gratulera till valet av uppvärmningssystem. Varma golv från Uponor kommer att ge dig bästa tänkbara komfort och dessutom en lägre energiförbrukning än traditionella radiatorer. För att du ska kunna utnyttja värmegolvets alla fördelar är det bra att känna till hur systemet sköts på ett riktigt sätt. Låt oss börja med några grundregler för värmegolv.

Golvvärmeröret, Uponor Comfort Pipe/Comfort Pipe PLUS (av korsförnätad polyeten) kan finnas ingjutet i betong eller monterat i ett träbjälklag. I ett träbjälklag kan röret vara monterat i glespanel, kassetter eller i en spånskiva. Gemensamt för system i träbjälklag är att värmefördelningen från rören i golvet sker med hjälp av värmefördelningsplåtar.

I värmegolvets rör cirkulerar uppvärmt vatten som värmer upp golvet. Golvet kan liknas vid en stor radiator (värmeelement). Eftersom golvytan i ett rum är betydligt större än en radiator på väggen, kan du hålla en lägre vattentemperatur jämfört med radiatorer. Golvytans temperatur behöver därför bara vara lite varmare än rumstemperaturen.

Temperaturen på det varma golvet styrs av en reglercentral som finns i din värmekälla (värmepump eller värmepanna). Reglercentralen anpassar golvvärmesystemets vattentemperatur i förhållande till rådande utomhustemperatur. Det betyder att ju kallare det är utomhus desto varmare blir vattnet, och därmed ökar också golvtemperaturen. Dock ska inte golvtemperaturen vara högre än 27°C.

Reglercentralen i värmekällan bör därför injusteras mycket noggrant. Läs manualen för din värmekällas reglerutrustning, eller låt din installatör göra injusteringen.

Det är skönt med varma golv långt fram på säsongen, men var medveten om att energianvändningen ökar.

Rum för rum-reglering vid värmegolv

Smatrix Style w Base PRO

Varje rum ska kunna ha en individuell rumsreglering. Möjligen kan rumsreglering i badrummet utelämnas eftersom man där oftast önskar en förhöjd temperatur.

Rumstermostater installeras annars normalt i varje rum eller rumszon. En rumszon kan t ex vara rum som är sammanslagna i en öppen planlösning. Rumstermostaterna har till uppgift att stänga flödet på vattnet till den eller de golvvärmeslingor som ombesörjer värmetillförseln till respektive rum, då temperaturen är högre än den inställda.

Rumstermostater med ratt har ett längre streck ovanför ratten och en punkt på ratten, när dessa är mittför varandra motsvarar det ca. 21°C. När du vrider ratten i klockans riktning höjs temperaturen och vrider du åt andra hållet sänks den. Termostater med display anger det inställda värdet när du trycker på någon av inställningsknapparna. Justering av temperaturen sker med + eller - knappen.

Rumstermostaten ska ställas in så att varje rum får sin idealiska rumstemperatur. Det är vanligt att man vill ha en något högre temperatur i badrum och lägre i sovrum. Alltså anpassar du temperaturinställningen till vad du själv önskar. Du bör dock undvika för stora omställningar på rumstermostaten eftersom det lätt blir för stora svängningar i rumstemperaturen.

Rumsreglering för värmegolv

Värmegolvets centrala punkt

Hjärtat i ditt värmegolvsystem är den plats där alla värmeslingor kommer upp ur golvet och är anslutna till en värmefördelare, (fördelarrör, samlingsrör). Du kan också ha fler värmefördelare.

Fördelaren för värmegolvet är ansluten till en värmekälla. Från värmekällan strömmar uppvärmt vatten ut till värmegolvfördelaren. Fördelaren för det varma golvet distribuerar sedan det varma vattnet till respektive slinga.

På fördelaren sitter också styrdon som på signal från rumstermostaterna öppnar eller stänger flödet till värmegolvet. På äldre eller enklare system måste flödet till golvvärmeslingorna justeras in efter respektive slingas beräknade behov. Men det finns också nyare och lite smartare system som automatiskt utför denna injustering.

Fördelare för värmegolv
Uponor Vario PLUS fördelare EuroCone och Q och E

Inställning av värmesystemet

Uponor Smatrix för installatör

Rumstemperaturen är beroende av värmekällans utgående vattentemperatur och rumstermostaternas inställning. Det är därför viktigt att värmekällan är rätt injusterad i förhållande till husets temperaturbehov vid olika väderleksförhållande.

En kontroll av denna injustering kan göras på följande sätt:

  • Vrid upp temperaturen på samtliga rumstermostater i värmegolvsystemet. Vänta några timmar, eller till nästa dag, så att temperaturen i rummen anpassar sig efter de nya inställningarna.
  • Blir temperaturen i alla rum för varm är temperaturen från värmekällan för högt satt. Då bör denna justeras ner, se separat driftsinstruktion för värmekällan och dess reglerutrustning. Om ett eller flera rum blir kalla bör motsvarande reglerutrustning ökas något.
  • Då samtliga rum blivit lagom varma justeras rumstermostaterna tillbaka till respektive rums idealiska inställning.

Det rum som senast blev varmt är det rum som är normgivande för reglerutrustningens inställning. Alla andra rum har en övertemperatur och denna kommer att styras ner av rumstermostaterna.

En för låg temperatur i ett rum kan inte alltid ökas genom att enbart höja rumstermostaten. Kanske måste även reglerutrustningens inställning ökas.
Omjustering av reglerutrustningen hjälper installatören till med.

Styr ditt värmegolv med Smatrix App

Braskaminsfunktion

Om ditt hus också har en braskamin bör anläggningen förses med en s.k. braskaminsfunktion. Den ser till att ditt varma golv och hela systemet inte kyls ner för mycket under tiden som braskaminen utnyttjas. Finns inte denna funktion ökar energianvändningen markant när den ordinarie värmekällan ska återuppta uppvärmningen.

Braskaminsfunktionen kan se lite olika ut beroende på anläggningen i övrigt. Det kan vara en speciell ventil eller en inställning som görs på styrdonet till golvvärmefördelaren. Är din anläggning försedd med den senaste tekniken finns denna funktion inbyggd i reglerutrustningen.

Drift och underhåll

uponor smatrix style

Vårt värmegolvsystem kräver normalt inget underhåll utan det räcker med att kontrollera att systemet fungerar som avsett. Följande tillsyn bör göras kontinuerligt under uppvärmningssäsongen:

  • Kontrollera temperaturer och trycket i värmesystemet. Sjunker trycket under det normala skall vatten fyllas på, se separat driftsinstruktion för värmekällan. Eventuellt kan det också vara aktuellt att göra en avluftning på golvvärmefördelaren. Kontrollera också att det inte finns något synligt läckage.
  • Statuslampor och liknande indikeringar i golvvärmesystemets reglercentral bör också kontrolleras.
  • Efter några års drift kan det vara lämpligt att kontrollera batterierna i radiotermostaterna.
  • Kontakta din installatör om något onormalt upptäcks. Lyssna efter missljud från cirkulationspumpen, som kan tyda på störningar i cirkulationen i systemet
Mer om värmegolv