REACH

  • Reach

Vad är REACH?

REACH är den nya europeiska kemikalielagstiftningen (EG) 1907/2006 som gäller från 1 juni 2007. REACH står för ”registrering, utvärdering, granskning och godkännande”.

I och med denna lagstiftning upphör flera andra likvärdiga lagstiftningar att gälla. Ett av målen är bättre information om vilka ämnen som produceras i EU och vilka kemikalier som är importerade till EU. Reducering av risker med förekommande ämnen är ett annat mål i lagstiftningen.

Vilka förändringar medför REACH?

Industrin har ansvaret – tillverkare, importörer, användare måste följa lagstiftningen. Ansvarsbördan innebär i stort sett att vi som företag måste kunna svara gentemot våra kunder för de kemikalier vi använder i vår produktion. Vi måste hantera kemikalier på ett säkert sätt och så långt det är möjligt välja produkter som inte skadar människa och miljö.

Vilka konsekvenser ger REACH?

Enligt lagstiftningen skall alla kemikalier som tillverkas eller importeras i större kvantitet än 1 ton/företag/år registreras hos ECHA (European Chemical Agency) i Helsingfors. Det är inte själva produkten som registreras, utan alla ingående ämnen i produkten. Principen ”Ingen fakta – ingen marknad” innebär att de kemikalier som inte finns registrerade, inte heller kan säljas eller föras in på den europeiska marknaden

Perioden för registrering av s k infasningsämnen startade 1 juni 2008 och avslutades 1 december 2008.

En lista finns finns tillgänglig på ECHAs hemsida

  • SVHC (Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, s k CMR-ämnen.
  • långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT)
  • mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB)
  • andra farliga aspekter som t ex hormonstörande egenskaper.

Vi som företag är skyldiga att bevaka och efterleva den s.k Kandidatlistan, så att vi undviker användning av farliga kemikalier. 

Uponor och REACH 

Uponor stödjer kraven i den nya lagstiftningen. Företaget satsar på REACH som ett förbättringsverktyg för styrning av kemikaliehantering, och ett medel för att förnya förtroendet för användning av kemikalier.

Uponor är en nedströmsanvändare enligt artikel 3, nr 13 i REACH. Vi är därmed inte förpliktigade att registrera våra produkter/system. Om våra kunder efterfrågar information om ämnen i våra produkter är vi dock skyldiga att lämna det.

Baserat på information från våra leverantörer försäkrar Uponor härmed att våra produkter/system inom Uponor Building Solution, överensstämmer med gällande REACH lagstiftning.

I det fall våra färdiga produkter innehåller ämnen omnämnda i Kandidatlistan (SVHC, ECHA myndigheten i Helsingfors)en koncentration över 01 % (w/w) på Kandidatlistan lämnas informationen om detta i våra Säkerhetsdatablad.

Din roll och ditt ansvar beträffande REACH kan du läsa om via www.kemi.se eller på ECHAs hemsida

REACH reglerar även hantering av säkerhetsdatablad. SDS är en central punkt i kommunikationen mellan leverantör och kund gällande säkerhet och användning av kemiska ämnen. SDS kommer framöver att utökas med en bilaga som beskriver exponerings-scenarier som skall täcka alla i SDS nämnda användningsområden.

Vi kommer att hålla er informerade om utvecklingen av REACH på hemsidan.

För mer information och frågor vänligen kontakta outi.hellstrom@uponor.com

För nedladdning:

>REACH declaration of conformity

Stäng