Lösningar för Renovering

  • Schakfri ledningsrenovering

Ledningsrenovering utan stora ingrepp på trafik och miljö

Det finns mil efter mil med gamla avlopps- och dagvattensystem under våra fötter. System som används dygnet runt. System som vi tar för givna.

Rör som används för transport av dricksvatten är designade för att hålla i 30-50 år (från ett material- och tekniskt perspektiv). Ett väl fungerande system för vattentransport är viktigt, för att fylla grundläggande behov för samhälle och hälsa.

Underhåll av rörsystem är viktigt, speciellt i slutet av rörens livslängd, när läckor och risk för rotinträngning ökar tillsammans med kostnaderna. Renoveringen av rörsystem för vattentransport ligger på cirka 0,3 till 0,8 % och för att minimera riskerna med otäta rörsystem skulle dessa siffror vara åtminstone de dubbla under de kommande åren.

Gamla trycksatta ledningar grävs oftast upp och ersätts med nya rör. Schaktning är inte bara tidskrävande och dyr, det skapar störningar i trafiken och ställer stora krav på installatören då schaktet i regel är fyllt av rör som transporterar annan media än dricksvatten. I samarbete med professionella installatörer och entreprenörer erbjuder vi No-Dig-lösningar för självfallsledningar, tryckrör och brunnar.

Stäng