Infiltration

  • Dagvatten

Ta hand om vattnet på nedslagsplatsen

Den ökade miljömedvetenheten samt fokusering på ökade regnmängder har även ökat uppmärksamheten kring hantering av dagvatten. Det blir allt vanligare att kommunerna tar betalt för dagvattenhantering. Den enskilde markägaren kan själv påverka avgiften genom att ta hand om dagvattnet lokalt, istället för att leda ut dagvattnet i de redan överfyllda ledningarna. Lösningen blir då både mer ekonomisk och miljövänlig.

Uponors system ser till att dagvattnet stannar på den plats där det kommit ner och infiltreras ut i marken, istället för att belasta reningsverken. Detta system skall ses som ett komplement till slutna dagvattenmagasin, öppna dammar och det traditionella dagvattennätet.

Stäng