Slamavskiljare Trekammarbrunn

Slamavskiljare/Trekammarbrunn

Trekammarbrunn/slamavskiljare för enskilt avlopp

Det är viktigt med ett välfungerande avloppssystem

Vanligast är att enskilda avlopp anläggs på den egna tomten eller på direkt angränsande mark. Det blir alltså du själv som i första hand blir lidande om funktionen blir bristfällig. Därför gör du klokas i att se till att installationen av din avloppsanläggning blir riktigt utförd. Att komponenterna har den rätta funktionen och att rätt material används. 

Det finns ett antal standardiserade systemlösningar på Uponor Infras infiltrationsanläggningar med självfall: 

  • Infiltrationsanläggningar med spridarrör
  • Markbäddsanläggningar med spridarrör
  • Integrerade pumpsystem i slamavskiljare för infiltrations- och markbäddar
  • Separata pumpsystem för infiltrations- och markbäddar
  • Kombinerade system med sluten tank och infiltrations- och markbäddar
  • Infiltrationsanläggning med infiltrationsmoduler
  • Markbäddsanläggning med infiltrationsmoduler

Uponor Infras infiltrationsanläggningar innehåller alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Du kan få hela din leverans i ett lätthanterligt paket som kan fraktas på en vanlig bilsläpkärra. Även lösa delar, kompletterande slamavskiljartankar, fiberdukar med mera kan beställas separat. 

Trekammarbrunn är den vanligaste typen av slamavskiljare - alla slamavskiljare har inte tre kammare, dock fungerar de på samma sätt. En trekammarbrunn placeras först i det enskilda avloppets reningsprocess med uppgiften att skilja fasta och flytande delar i avloppsvattnet. Slammet i avloppsvattnet sedimenteras och renas naturligt genom infiltrering i befintligt eller uppbyggt jordlager, alternativt i minireningsverk.

Godkännanden och Standarder

Uponor Infras system för enskilt avlopp är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. Slamavskiljarna är provade av SP och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90. De är därtill typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. Uponor kan leverera infiltrationsanläggningen som helhet i ett lätthanterligt paket. Där finns alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd med.


Mer om infiltration

9F4D0A160E3E4CC8B9717A5EC15AD752

Slamavskiljare - Infiltration - Markbädd - Rör - Delar

Sortiment 2020

PDF 584.80kB
4C4F14038CD94419A89BBFE6C6A860B5

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321.86kB
EFA05608EF3F43C08BBCB42D2D5322AF

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m³ med pump XYLEM

Prestandadeklaration

PDF 70.32kB
D35B3960B06347519A430F7C9440DAA6

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m³

Prestandadeklaration

PDF 69.68kB

Olika tekniker

Med infiltration

Infiltration i befintlig mark

Från trekammarbrunnen går ett rör vidare till infiltrationen där avloppsvattnet renas genom jordlagren. Spridarrör ser till att fördela avloppsvattnet jämnt. Mellan spridningslagret (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm. Där sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet. Det finns två typer av infiltration:

  • traditionell, med spridarrör och makadam
  • konstruerad, med infiltrationsmoduler - den biologiska reningen sker på nätrörstrådarna i infiltrationsmodulen. Denna lösning används exempelvis när anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor

Mer om infiltration

9F4D0A160E3E4CC8B9717A5EC15AD752

Slamavskiljare - Infiltration - Markbädd - Rör - Delar

Sortiment 2020

PDF 584.80kB
4C4F14038CD94419A89BBFE6C6A860B5

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321.86kB
EFA05608EF3F43C08BBCB42D2D5322AF

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m³ med pump XYLEM

Prestandadeklaration

PDF 70.32kB
D35B3960B06347519A430F7C9440DAA6

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m³

Prestandadeklaration

PDF 69.68kB
Med markbädd

Rening i "konstgjord" jordart

En markbädd fungerar i princip på samma process som en infiltrationsanläggning och används då jordlagren består av lera eller silt. Enkelt förklarat ersätts de täta lagren med en ”konstgjord” jordart (markbäddssand). Markbäddsanläggningen behöver en utloppsplats för det renade vattnet exempelvis ett dike eller vattendrag.

Mer om Markbäddar

9F4D0A160E3E4CC8B9717A5EC15AD752

Slamavskiljare - Infiltration - Markbädd - Rör - Delar

Sortiment 2020

PDF 584.80kB
EF814365C14A4645A2EDB6A449CEACB9

Infiltrationssystem

Kapitel 8.1 - Teknisk Handbok

PDF 196.26kB
940ED78A153641DEBC40788BBF977B95

Certifikat SC0333-10 Slamavskiljare

Certifikat

PDF 163.02kB
Med fosforfällning

Reducering av fosfor

När en markbädd anläggs alternativt om det rådet höga krav på reducering av fosfor måste anläggningen kompletteras med en fosforfälla. Fällningen sker i trekammarbrunnen och är flödesstyrd.


Mer om Fosforfällning

3DB5EB4CB561423D8D7FDF926F5FF2DB

Fosforrening

Sortiment 2020

PDF 99.32kB
BE0B97254150402FB58EF8D8D8FDD629

Clean Easy Pump

Nyhetsblad

PDF 522.42kB
2E27334567BE4BD0BE56B124B978BA1B

Fosforfällning

Kapitel 8.4 - Teknisk Handbok

PDF 178.58kB
F3FA52346C4D40B0B9473C3EF9BD080F

Clean Easy Pump

Monterings- och Bruksanvisning

PDF 311.56kB