Avo-ojien muuttaminen viljelymaaksi salaojituksen avulla suurentaa viljeltävää peltopinta-alaa 10–20 %.

Jordbruksdränering

Ökad skörd med jordbruksdränering

En väldränerad jord skapar gynnsamma förutsättningar för växtodling och längre vegetationsperiod. Trots detta bedömer jordbrukarna att en femtedel av åkerarealen har bristfällig dränering. Jordbruksverket uppskattar att täckdikningen behöver bli två till tre gånger större än den är idag vilket innebär en investering på 1 miljard kronor per år. Klimatförändringarna är vad som främst ställer krav på jordbruksdräneringen i och med ökad nederbörd och mindre tjäle. När jorden är dåligt dränerad och vattenmättad leder syrebristen till försämrad grobarhet och uppkomst. Detta i sin tur leder till att grödan blir mer mottaglig för sjukdomar och skadegörare.

Uponor Infra har tagit fram fyra olika rör som lämpar sig för jordbruksdränering. Rören är tillverkade och provade enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542 samt typgodkänt av Jordbruksverkets TG-nr. 9/90 och TG-nr. 1/98. Genom att anlägga en korrekt utformad jordbruksdränering med något av våra rör tillgodoses kraven på jordbrukets driftsäkerhet och miljöpåverkan. Kostnaderna hålls nere med snabbt vårbruk och tidig skörd, minskad ogräsbekämpning och god markbärighet. Skördens kvantitet och kvalitet ökar i och med bättre rotutveckling. Därtill ger täckdikning effekt både torra och regniga år då luften som kommer in i jorden bidrar till störra rotdjup.

Uponor Infras rör för jordbruksdränering

Uponor Infra tillverkar fyra dräneringsrör som bland annat är avsedda för jordbruksdränering:

  • dräneringsrör, standard, vitt (slitsbredd 1,2 millimeter) - för alla slags dränering och särskilt för jordbruksdränering. Standard ska förläggas i normal jord och ger en effektiv dränering tillsammans med grus (1,5 millimeter) eller sågspån som filter.
  • dräneringsrör, blå special (slitsbredd 2,3 millimeter) - används i mossar, järnhaltig jord eller där det behövs större avvattningsvolym. I mossjord kan filtret normalt utelämnas, i järnhaltig jord ska man använda grovt sågspån.
  • dräneringsrör, standard, svart i PE (slitsbredd 1,2 millimeter) - för dränering i normal jord med grus eller sågspån som filter.
  • dräneringsrör, standard, vitt, kokos (försett med ett cirka 8 millimeter tjockt kokosfilter) - används i synnerhet i lerig jord men även andra jordtyper. En fördel är att dräneringen kan utföras tidigt under våren och sent på hösten då marken är extra raskänslig.

Jordbruksdränering i praktiken

Täckdikningen är en investering som ska fungera under lång tid. En korrekt täckdikningsplan bör tas fram så att varje rör hamnar på rätt plats och djup - dimensionering behöver bli rätt för att leda bort överskottsvattnet utan erosion och igenslamning. Planen är också ett nödvändigt dokument för framtida kompletteringar och eventuella omdräneringar, samt något som höjer markens värde. Jordart, gröda, klimat, maskinpark och jordbrukarens egna krav styr planläggningen - vi på Uponor rekommenderar att man anlitar en erfaren entreprenör.

Täckdikningen bör inte ske tidigt på våren eller alltför sent på hösten - ju torrare jord desto bättre resultat. Jordbruksdräneringen förläggs gärna i oplöjd träda, före vallbrott, i stuggen eller växande gröda. Samtidigt som instasllationen är det bra att rensa huvudavlopp och kantdiken.

Jordart och dräneringsteknik avgör valet av filtermaterial. Grus är bästa "allroundmaterialet" medan sågspån är bäst i järnhaltig jord. Kokoslindade rör och tunna syntetfiberlindade rör skyddar även mot bottenslam.

Mer om jordbruksdränering

24EFAADDA36D40608F9FB8446E4C5279

Jordbruksdränering

Sortiment 2020

PDF 321.74kB
0D1516AEF0D14EB6BAB4CFDC3A67A034

Dränering

Sortiment 2019

PDF 623.90kB
89503BCC6D904E66A76C6FDC36DEC3D2

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312.19kB
AA4806006E294D6C93D455EA4378665F

Uponor Jordbruksdränering

Byggvarudeklaration

PDF 251.38kB