Dräneringsbrunn

Dräneringsbrunnar

Säker vattenavledning med dräneringsbrunnar

Dräneringsbrunnar, även kallade gårdsbrunnar, installeras som ett nav i fastighetens dagvattensystem där man behöver komma åt för rensning. Brunnen har två inlopp, ett för dagvattenledningen från husets stuprör och ett för husets dränering, samt ett utlopp. Detta är placerat längre ner i brunnen, cirka 600 millimeter från botten, och ansluts via ledning till kommunens avloppsnät alternativt en stenkista. På brunnen finns ett sandfång som förhindrar igenslamning längre ner i systemet. Stundtals kan brunnen behöva tömmas på sand, slam med mera, vilket också är brunnens syfte - att fungera som ett slags uppsamlingsplats.

Uponor Infra tillverkar brunnar med en livslängd på över 100 år. Utöver ordinarie sortimentet tar vi även fram kundanpassade lösningar mot beställning.

Dräneringsbrunnar hos Uponor

Uponor Infras dräneringsbrunnar framställs enligt Uponors fabriksnormer och uppfyller bland annat kraven i Svenskt Vattens publikation VAV P45. Brunnarnas utformning varierar beroende på tänkt placering (grönyta eller köryta), vilket system de ska kopplas till (dagvatten eller spillvatten) och dämningsnivåer. Om brunnen installeras i grönyta kopplat mot ett dagvattensystem kan ett plastlock räcka, eventuellt kombinerat med bakvattenlås eller pump utifall att brunnen hamnar under dämningsnivån. Ska brunnen istället kopplas mot dagvatten vid en parkering eller mot spillvatten vid en köryta ställs andra krav på betäckning och kvalitetsklassning.

Uponor Infras dräneringsbrunnar tillverkas i polypropen med tre inlopp och sandfång i dimensionerna 315 och 400 millimeter. 315 kommer med vattenlås, 400 har ett 70 liter stort sandfång och teleskopsmanschett. Därtill har ordningslagen (SFS 1993:1617) som krav att brunnar förses med sådan säkerhetsanordning att de ger skydd för olyckor med barn. I praktiken innebär det ett låsbart lock eller annan teknisk lösning som ger ett likvärdigt skydd. Uponor Infras brunnar kommer med säker låsanordning.

Betäckningar och kvalitetsklasser på dräneringsbrunnar från Uponor

Uponor Infra erbjuder tre olika betäckningar för dräneringsbrunnar för 40-tons trafiklast:

  • L61 - för dagvattenbrunn med gallerlock, kvalitetsklass Regular
  • L63 - för tillsynsbrunn (dimension 200), kvalitetsklass Premium
  • L65 - för inspektionsbrunnar (dimension 400) kvalitetsklass Premium

Betäckningarna finns med patenterad, otät eller tät packning mellan lock och ram, gallerlock eller kupolsil. De är även klassade enligt SS-EN 124. De olika kvalitetsklasserna fastställer vilka material och inslag som gäller:

  • Basic - Gråjärn, ingen packning mellan lock och ram.
  • Regular - Segjärn, packning mellan lock och ram. Detta minskar slitage, förlänger livslängden och minskar slammer från den biltrafik som passerar över betäckningarna.
  • Premium - Segjärn, tät packning mellan lock och ram. Detta förhindrar att vatten från gatan läcker in eller att lukt från avloppet tränger ut.

Mer om dräneringsbrunnar

413FBCD419AD482BAF01C1BA1A838A72

Dräneringsbrunnar

Sortiment 2020

PDF 134.22kB
AB95B66D2AC84C1E8FC1D53E57D05FAC

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303.98kB
599AFB1AF4C24DF58DBFF3D4635498D1

Uponor Brunnssystem PP

Byggvarudeklaration

PDF 111.91kB
64C03786D31D48DF95C6DA1A665FCC5E

PDB 62 Uponor Dräneringsbrunn

Föreskrivande text

PDF 122.59kB