uponor infra sewer separate

Enskilt avlopp

Smarta, miljövänliga system för enskilt avlopp

I Sverige finns närmare en miljon fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät - så kallade enskilda avlopp. Dessa har under lång tid betraktats som miljöbovar på grund av sina fosfor- och kväveutsläpp. Dock visar forskning, på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten, att marken tar upp det mesta av fosforn som hamnar i enskilda avlopp. Genom att låta spillvattnet från ett enskilt avlopp infiltreras genom befintligt eller uppbyggt jordlager renas det på naturlig väg och når aldrig ytvatten.

Uponor Infra har sedan 1983 tillverkat avloppssystem för hus och fastigheter. Våra lösningar för enskilda avlopp används i första hand till småhus och fritidshusområden samt bebyggelse på landsbygden. I områden som bedöms ha normal skyddsnivå för miljö och hälsa är en slamavskiljare med efterföljande rening en bra lösning. Uponors traditionella infiltrationsanläggningar för enskilda avlopp byggs med spridarrör och makadam. Antingen kan man använda sig av självfall eller pumpning - självfall i de situationer som det finns tillräckligt fall mellan slamavskiljaren och infiltrationsbädden, annars pumpning. Uponors Clean Easy Pump monteras på befintliga infiltrationer och markbäddar. Genom anpassad dosering av flockningsmedlet gör pumpen att anläggningen, i kombination med godkänd slamavskiljare och rening, uppfyller högsta nivå för miljöskydd. Om en traditionell infiltrationsanläggning för enskilt avlopp inte är möjlig, exempelvis när anläggningens placering gör det svårt att frakta makadam, kan en infiltrationsmodul vara ett alternativ. I Uponors infiltrationsmodul sker reningen genom nätrörstrådarna inuti modulen, annars fungerar anläggningen som en traditionell.

I de fall en infiltrationsanläggning är olämplig, exempelvis i områden med högt grundvatten eller krav på särskild hänsyn till dricksvattentäkt, finns en rad andra lösningar:

  • markbäddsanläggning med fosforfälla
  • minireningsverk
  • sluten tank
  • torr lösning

Uponor minireningsverk Clean I är ett biologiskt/kemsikt reningsverk för enskilt avlopp. Reningsverket är utrustat med ett trådlöst larmsystem och avsett för hushållsavloppsvatten från en fastighet. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek, därmed kan varje sats renas under lika förhållanden och den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Flockningsmedel renar avloppsvattnet från fosfor och när reningsprocessen är klar pumpas vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Uponor minireningsverk Clean I fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatiken - om inget vatten kommer till reningsverket är processen i vänte- eller underhållsläge.

Uponor WehoPuts minireningsverk är avsett för året runt-bostäder med vattentoalett och enskilda avlopp. Reningsverket tillverkas i flera dimensioner, från ett hushål till småbyar omfattande några hus. Slammet från reningsverket pumpas direkt i en slampåse som sedan kan komposteras, alternativt slamtöms reningsverket med slamsugningsbil. WehoPuts minireningsverk kan dessutom ha driftsuppehåll på upp till 3 månader på grund av sin näringslösning, vilken matas automatiskt och tryggar mikrobernas reningsförmåga.

Under särskilda omständigheter, exempelvis om slamtömningsfordon inte kan komma fram till tomten eller om fritidshuset saknar elektricitet, förses fastigheten med mulltoalett alternativt sluten avloppstank som sitt enskilda avlopp. Då finns möjligheten att rena bad-, disk- och tvättvatten, så kallat gråvatten, separat i någon typ av gråvattenlösning. Uponor BDT Easy för fritidshus och BDT Easy Plus för året runt-boende är ett biologiskt gråvattenfilter. Filtret består av filtertorv som utgör en bra tillväxtmiljö för mikroorganismer och binder vatten bra, vilket möjliggör oregelbunden användning. Efter filtrering kan vattnet släppas till ett öppet dike eller annan lämplig recipient. Filtret är testat och utprovat av Finlands Miljöcentral (SYKE) och Tammerfors Tekniska Universitet och uppfyller hög miljöskyddsnivå.

För att underlätta bygget av enskilda avlopp har vi på Uponor Infra samlat alla regler, produkter och råd på byggaavlopp.se. Vi erbjuder även ett servicekoncept, Projektservice°Uponor Infra 360, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller offert.

 

Mer om Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Sortiment 2020

PDF 998.96kB
4C4F14038CD94419A89BBFE6C6A860B5

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321.86kB
927D4C55A4D349B39BA89D22725DC4F9

Uponor enskilt avlopp

Broschyr

PDF 4.50MB
B61E58119B5943D4B1E1B95DF06E6F5A

Uponor minireningsverk 5-10pe

Broschyr

PDF 681.18kB
EBB115FA67C74AE18856435F6A8816FD

Wehoputs stora reningsverk

Broschyr

PDF 626.01kB
DC493F9D4731475586B0E6880C486993

Uponor Gråvattenhantering

Broschyr

PDF 263.01kB
3511892669B94A7DA17CA022978DA1C6

Uponor Sluten Tank 3 m³

Nyhetsblad

PDF 342.59kB
615B4F3159C945F6ACAF2E6096106179

Xylem Pumpar

Reklamationsblankett

PDF 671.61kB
5D41B4D9F0D14D439C4D6FA943CD7EA7

Xylem Pumpar

Service och Verkstäder

PDF 82.40kB