Slamavskiljare - infiltrationspaket - markbädd - pumpinfiltration för enskilt avlopp | Uponor

Produkter

Slamavskiljare/Trekammarbrunnar

Slamavskiljare/trekammarbrunn för enskilt avlopp

Det finns ett antal standardiserade systemlösningar på Uponor Infras infiltrationsanläggningar med självfall:

 • Infiltrationsanläggningar med spridarrör
 • Markbäddsanläggningar med spridarrör
 • Integrerade pumpsystem i slamavskiljare för infiltrations- och markbäddar
 • Separata pumpsystem för infiltrations- och markbäddar
 • Kombinerade system med sluten tank och infiltrations- och markbäddar
 • Infiltrationsanläggning med infiltrationsmoduler
 • Markbäddsanläggning med infiltrationsmoduler

Infiltrationsanläggningarna innehåller alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Du kan få hela din leverans i ett lätthanterligt paket som kan fraktas på en vanlig bilsläpkärra. Även lösa delar, kompletterande slamavskiljartankar, fiberdukar med mera kan beställas separat.

Trekammarbrunn är den vanligaste typen av slamavskiljare - alla slamavskiljare har inte tre kammare, dock fungerar de på samma sätt. En trekammarbrunn placeras först i det enskilda avloppets reningsprocess med uppgiften att skilja fasta och flytande delar i avloppsvattnet. Slammet i avloppsvattnet sedimenteras och renas naturligt genom infiltrering i befintligt eller uppbyggt jordlager, alternativt i minireningsverk.

Godkännanden och Standarder

Uponor Infras system för enskilt avlopp är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. Slamavskiljarna är provade av SP och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90. De är därtill typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler.

Läs mer på Byggaavlopp.se

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med slamavskiljare

 • CE-märkta
 • Lång livslängd
 • Lågbyggd för enkel installation
 • Brett sortiment

Placering och Planering

Placering

Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem

Vanligast är att enskilda avlopp anläggs på den egna tomten eller på direkt angränsande mark. Det blir alltså du själv som i första hand blir lidande om funktionen blir bristfällig. Därför gör du klokas i att se till att installationen av din avloppsanläggning blir riktigt utförd. Att komponenterna har den rätta funktionen och att rätt material används.

Välj rätt plats

Vid projektering av en enskild avloppsanläggning måste hänsyn tas, till hushållets storlek, d v s avloppsvattenproduktionen samt följande:

 • Markförhållanden, terräng och jordarter.
 • Grundvattenförhållanden.
 • Topografi och sluttningsförhållanden.
 • Närhet till vattentäkt.
 • Djupet till berggrunden.
 • Berggrundens topografi.
 • Närhet till sjö eller vattendrag.
 • Klimat och markens tjälförhållanden.
 • Lokala bestämmelser.
 • Närhet till väg.
 • Avstånd till väg- och fastighetsgräns.

Läs mer i Uponor Teknisk Handbok

Planering

Många komponenter ska planeras

I planeringsskedet för en installation av en enskild avloppsanläggning är det många komponenter som ska planeras:

 • Dimensionen på anläggningen. Storleken på en infiltrationsbädd för 1 hushåll är vanligtvis 30 m³. Kontrollera att tilltänkt plats är tillräckligt stor.
 • Luftningen av husets avlopp skall ske över nock utan vakuumventil.
 • Avloppsrör från fastigheten skall läggas med så jämnt fall som möjligt.
 • Isolering – beakta klimat och tjälbildning.
 • Förankring – Förankring sker om marken är sank där installationen görs.
 • El – Markera elkabelns dragning på ritningarna.
 • Använd material enligt anvisningarna i makadam- och filterskikt
 • mm

Läs mer i Uponor Teknisk Handbok

Mer om slamavskiljare och trekammarbrunnar

08F9D144CF3F40619B0320BCD9E4E6AE

Slamavskiljare - Infiltration - Markbädd & Delar

Sortiment 2021

PDF 2.02MB
4C4F14038CD94419A89BBFE6C6A860B5

Enskilt avlopp

Kapitel 8.0 - Teknisk Handbok

PDF 321.86kB
EFA05608EF3F43C08BBCB42D2D5322AF

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m³ med pump XYLEM

Prestandadeklaration

PDF 70.32kB
D35B3960B06347519A430F7C9440DAA6

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m³

Prestandadeklaration

PDF 69.68kB
5977BF8CE45E4298BC4329B6288477D4

Infiltrationssystem

Installationsanvisning

PDF 4.52MB
940ED78A153641DEBC40788BBF977B95

Certifikat SC0333-10 Slamavskiljare

Certifikat

PDF 163.02kB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.