Clean I minireningsverk för hushåll om 5 personer | Uponor

Produkter

Clean I minireningsverk

Uponor Clean I – marknadens driftsäkraste minireningsverk

Vi har vidareutvecklat marknadens driftsäkraste minireningsverk och gjort det ännu bättre. Minireningsverket har anpassats efter önskemål från våra kunder, som har haft synpunkter på styrskåpet, som stod mitt i trädgården. Vi har nu tagit fram en design där styrskåpet är placerat inuti reningsverket. Man följer driften på verket via ett trådlöst larmsystem. Reningsverkets driftsäkerhet bygger på samma beprövade och säkra reningsteknik som förut. Uponor minireningsverk behandlar allt avloppsvatten från din fastighet effektivt och miljövänligt. Dessutom bidrar de låga drifts-kostnaderna till positiv totalekonomi för hushållet.

Reningsverken levereras nyckelfärdiga från fabrik och är lätta att installera även på små tomter.

Clean I uppfyller samtliga krav i EN 12566-3 och är CE-märkt.

 

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med Clean I

 • Passar de flesta tomter
 • Höjer värdet på fastigheten
 • Utprovad och säker teknik
 • Trådlöst larmsystem
 • Anpassat för fritidshus
 • Kretsloppsanpassat

Funktion - Planering & Installation

Funktion

Spjutspetsteknologi för behandling av avloppsvatten!

Minireningsverket Uponor Clean I representerar den nya spjutspetsteknologin för behandling av avloppsvatten. Tack vare ny formgivning gör yttermåtten minireningsverket till en kompakt enhet. När installationen är utförd är två nästan osynliga lock det enda som syns av reningsanläggningen på tomten. Clean I är främst avsett för enfamiljshus, och är även lämpligt för fritidsbostäder som används delvis under året. Tack vare semesterautomatiken tål reningsverket pauser i användningen. Det aktiva slammet hålls vid liv genom underhållsluftning och cirkulation.

Reningsverkets funktion bygger på satsvis reningsteknik, aktivslamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och varje avloppsvattensats renas lika bra. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Flockningsmedel används för att genom kemisk utfällning avlägsna de fosforföreningar som är lösta i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till en utloppsplats, t ex ett öppet dike, en utloppsbrunn eller ett efterpoleringssteg.

Läs mer i Uponor Teknisk Handbok

Planering & Installation

Viktigt med Planering och korrekt utförd Installation

Vid planeringen av en installation av ett minireningsverk är det många steg som måste gås igenom. Allt från lokala bestämmelser och miljökontorets anvisningar till val av utloppsplats och utloppsmetod, avstånd till dricksvattentäkter, sjöar, vattendrag och diken, avstånd till berggrund, grundvattennivå, topografi, sluttningsförhållanden, skyddsavstånd till fastighetsgräns, att tillfartsväg klarar tung trafik, närhet till väg, att den trådlösa kommunikationen inte överstiger 70 meter till fastigheten och att inkommande avloppsvatten inte överstiger 1 m3 per dygn.

En hel del faktorer måste beaktas innan installation av ett reningsverk:
 • Planera utloppet så att inget återflöde kan ske till reningsverket
 • Kontrollera så att regn-, dag,- och dräneringsvatten inte leds till reningsverket
 • Beakta lokalt klimat och tjälbildning
 • Luftning av systemet sker ovan nock på fastigheten utan vakuumventiler
 • Avloppsledningen bör förses med spolbrunn
 • mm

Läs mer i Uponor Teknisk Handbok

Mer om Clean I

9DE535AB98044E419F60BBB2B8CA373B

Minireningsverk Clean & Delar

Sortiment 2021

PDF 533.51kB
D2D4A9250A344915B58FBEDD188AF30D

Uponor Minireningsverk 5 och 10 pe

Produktinformation

PDF 7.31MB
7807BD5509A946FE872FE7BD75BD79D5

Minireningsverk Clean

Kapitel 8.3 - Teknisk Handbok

PDF 316.44kB
8CDC282E6C3144FF9057D10AEDF10212

Clean I minireningsverk

Installationsanvisning

PDF 8.74MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.