uponor infra drainage

Dränering

Dränering av hus, jordbruk, vägar och allmänna ytor

Dränering betyder uppsamling och avledning av grundvatten. Redan på bronsåldern var man medveten om betydelsen av avvattning, varför många gamla odlingar hittas i Skaraborgs kuperade landskap. Jorden där dränerar sig själv, både med hjälp av höjd och natur. Så är dock inte alltid fallet i dagens moderna samhälle. Ju mer vi förändrar marken, tar bort vegetation, bebygger och brukar, desto större behov av anlagd och effektiv dränering.

De rör som ligger i marken nu designades på 70-talet. Sedan dess har klimatet förändrats. För en kort period minskade nederbördsmängden men från 80-talets början har den stadigt ökat. Det ställer högre krav på våra dräneringssystem. Uponor Infra har utvecklat effektiva rör för alla former av avvattning. Vårt breda sortiment innefattar dräneringsrör och delar i olika material med hög kvalitet. Hela sortimentet är godkänt enligt gällande normer, nedan följer exempel på användningsområden:

 • husgrunder
 • vägar
 • järnvägar
 • idrottsplaner
 • flygfält
 • deponier
 • värmekulvertar

Uponor Infras system är mycket korrosionsbeständigt, vilket ger en livslängd på över 100 år även vid låga pH-värden. Systemet tillverkas i polyeten (PE) och polypropen (PP), kemiskt resistenta mot de flesta ämnen som förekommer i och runt ledningarna, och har mycket goda nötningsegenskaper. Tillsyn och underhåll av systemen görs via brunnar och betäckningar.

Många hus är i behov av dränering. Tydliga tecken på detta kan vara fuktskador på väggar och golv, flagnande färg på väggarna och unken lukt från källare, badrum eller kök som sprids till resten av huset. Uponor Infras rör för husdränering har dubbla väggar som säkerställer ett tillfredsställande fall. Rörets insida är slät och utsidan korrugerad. Denna konstruktion ger ett slagfast rör med maximal avvattningseffekt. Avvattningssystemet kompletteras gärna med en pumpbrunn, särskilt i de fall dräneringsledningen ligger under kommunens dämningsnivå. Kommunernas branschförening, Svenskt Vatten, rekommenderar i sin publikation P110 alla fastigheter med källare att pumpa sitt dränerings- och spygattvatten till dagvattenledningen. På så vis blir installationen säkrar, även om ledningen kan anslutas med självfall till dagvattensystemet.

Ett korrekt utformat dräneringssystem gör att både jordbrukets krav på driftsäkerhet och kraven på en minskad miljöpåverkan kan tillgodoses. Uponor Infra erbjuder lösningar som uppfyller praktiskt taget alla dessa krav. Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år, och skapar gynnsamma förutsättningar för växtodling samt längre vegetationsperiod. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare;

 • tidig upptorkning och tidig sådd
 • bättre övervintring för höstsådden
 • mindre ogräs
 • minskade packningsskador
 • bättre rotutveckling genom att luft kommer in i jorden
 • bättre vattenförsörjning även under torrperioder genom större rotdjup
 • effektivare upptagning av växtnäring i marken

För att undvika översvämning av våra vägar med vattenplaning som följd, skadlig grundvattensänkning eller skador på vattentäkter och annan känslig miljö behövs ett dräneringssystem som samlar upp och avleder dagvatten. Uponor Infras dagvattensystem Uponor IQ har ett dräneringsrör tillverkat enligt kraven för Nordic Poly Mark med styvhetsklass SN8. Vår innovativa slitsteknologi garanterar en slät ledning med bibehållet flöde. Därtill är det av yttersta vikt att filterelementet säkrar systemets effektivitet. Oberoende av var ett rörsystem installeras är det alltid den omgivande jorden som bestämmer valet av filter. Den omgivande fyllningen är lika viktig för ett gott resultat då den ska förbättra vattengenomströmningen och skydda mot igenslamning. Filtret runt rören utgörs normalt av stenmaterial vars kornstorlek väljs så att den omgivande jorden inte sätter igen filtret samt att filtermaterialet som sådant hålls utanför rören.

Uponor Infra erbjuder ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller offert.

 

Mer om dränering

6FECBDF7CC2A47A1916BC10FE747FAC3

Dränering

Sortiment 2020

PDF 636.34kB
8AEDCAF081FA46EDBCF53F4DBE84BFCB

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137.92kB
8AEDCAF081FA46EDBCF53F4DBE84BFCB

Hus- och Vägdränering

Kapitel 6.3.2 - Teknisk Handbok

PDF 137.92kB
89503BCC6D904E66A76C6FDC36DEC3D2

Jordbruksdränering

Kapitel 6.3.1 - Teknisk Handbok

PDF 312.19kB
AB95B66D2AC84C1E8FC1D53E57D05FAC

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303.98kB
F3E65DA75C9E4B6B98FD53DC85605DC3

Dränering

Kapitel 6.3 - Teknisk Handbok

PDF 150.99kB
64C03786D31D48DF95C6DA1A665FCC5E

PDB 62 Uponor Dräneringsbrunn

Föreskrivande text

PDF 122.59kB
14EF03995BF04471BFA013A9FBA104AE

Uponor Husgrundsdränering

Byggvarudeklaration

PDF 246.70kB