Produkter_Rening_FAQ

Uponor Regnbädd

Frågor och Svar

Vanligaste frågorna och svaren på dem

Vad innehåller regnbäddspaketet?

 • Regnbäddstank
 • Dräneringsrör
 • Bräddningsrör
 • Sandfång (tillval)

Hur mycket flöde kan regnbädden hantera? Hur stor uppsamlingsyta kan regnbädden hantera?

Regnbäddens kapacitet är cirka 130-150 kvadratmeter effektiv uppsamlingsyta per enhet. Dimensioneringen är utförd med 10 mm regn på 24 timmar. Om man behöver mer kapacitet installerar man flera regnbäddar. Uponors regnbädd är inte designad för att filtrera stora regnmängder. I de fall när det regnar kraftigt leder bräddavloppet vattnet till ett dagvattenrörssystem.

Hur nära en parkering eller gata kan regnbädden installeras?

Asfalterade ytor kan ligga i direkt anslutning till regnbädden. Regnbädden har en stoppkant som gör det enkelt att avsluta beläggningen nära regnbädden. Det blir alltså en integrerad lösning med ett snyggt slutresultat.

Obehöriga eller obehörig trafik till regnbädden förhindras genom kantstenar, staket eller liknande.

Minimum avstånd till trafik 0,5 meter.

Vilka substanser i dagvattnet kan tas bort av regnbädden?

En väl installerad regnbädd renar dagvatten från näringsämnen, olja, tungmetaller, mikroorganismer och närsalter. Reningen är effektiv och vilka substanser som tas bort beror på kvaliteten på filtermaterialet. Biofilter (som regnbäddar) kan hantera både borttagning av solida partiklar och borttagning av lösta substanser via olika mekanismer såsom infiltration, absorption och upptagning av växter. En stor del av det förorenade dagvattnet består av solida partiklar. Regnbädden kan hantera partiklar i storlekar från 40 till <0,45 µm. Även större partiklar kan tas bort genom en kombination av regnbädd och sandfång.

Källa: Blecken, Godecke (2016), Kunskapssammanställning Dagvattenrening, Svenskt Vatten Rapport 2016:5.

Hur ofta behöver filtermaterialet bytas ut?

Filtermaterialet eller översta lagret av det kan bytas ut om flödet ökar avsevärt. Allt filtermaterial skall bytas ut om kapaciteten sjunker avsevärt.

Vilket underhåll krävs?

Skräp på regnbäddens yta tas bort vid behov, t ex när kapaciteten sjunker. Ett sandfång vid inloppet minskar och tar hand om sediment vilket minskar underhållet. Sandfånget töms vid behov. Växter tas omhand vid behov och för att behålla det estetiska utseendet.

Hur byter man filtermaterial?

Befintligt filtermaterial ersätts med nytt på ett smidigt sätt med en mindre grävmaskin. Det är enkelt att byta ut på grund av de klara skillnaderna mellan filtermaterialet och omgivande mark.

Vad är installationsdjupet?

Max installationsdjup är 1140 mm från botten av utloppet till markytan.

Hur leds dagvattnet till en regnbädd?

 • Vatten leds in över kanterna. Kantstenar runt kanterna på regnbädden leder vattnet till öppningen.
 • Vattnet leds först till ett eller två sandfång i ändarna eller på sidorna beroende på varifrån vattnet kommer.
 • Vattnet kan ledas till kortsidorna, långsidorna eller komma in från alla sidor.
 • Dagvattnet kan filtreras genom vegetation eller filterlager.
 • På botten samlas vattnet och går ut i dagvattensystemet.
 • Om flödet ökar dramatiskt och övergår kapaciteten på regnbädden finns det ett bräddavlopp installerat på regnbädden.
 • Om bräddavloppet är överfullt leds vattnet ut genom en överloppsbrunn.

Hur fyller man upp regnbädden?

 • Fyll 200 mm med grus i botten av regnbädden
 • Installera geotextil
 • Fyll på filtermaterialet
 • Fyll på med jord för växterna

Vilket filtermaterial skall jag använda?

Olika sorters filtermaterial kan användas beroende på vilken fördröjning och rening man vill uppnå. Genom att mixa porösa material, som t ex lavastenar blir fördröjningen maximal.

Behöver regnbädden förankras?

Förankring behövs om grundvattennivån är hög eller om regnbädden lämnas utan innehåll för senare installation t ex under ett projekt som löper under lång tid.

Var kan en regnbädd installeras?

Regnbäddar installeras vantligtvis i städer men kan även installeras i shoppingcentra eller i bostadsområden. Regnbädden kan användas på parkeringsplatser, bredvid gator eller som uppsamling av regnvatten på tak vid källan.

Modulerna kan installeras ovan och under mark t ex för uppsamling av regnvatten på tak vid källan. Modulerna kan installeras en och en, parallellt eller i en följd. Tack vare den lätta vikten kan regnbädden installeras i samband med att man anlägger gröna tak.

Vilka växter ska man använda?

Växterna är nyckeln till regnbäddslösningen. Växterna bidrar till att stabilisera filtermaterialet och renar vattnet från mikropartiklar. Växterna ger även en grönare miljö och regnbädden blir en naturlig del av det hållbara samhället.

Växterna ska kunna stå i vatten likväl som i torka. Växterna skall vara motståndskraftiga mot vägsalt i smältvattnet. Välj mellan olika buskar, gräs eller perenner.

Exempel

 • Randgräs - Phalaris arundinacea "Picta"
 • Fackelblomster - Lythrum salicaria
 • Jättedaggkåpa - Alchemilla Mollis
 • Kransveronika - Veronicastrum virginicum
Tillbaka till Dagvatten

Läs mer om Regnbäddar

199548C7516F4E65AB26143D021C78D2

Uponor Regnbädd - Nyhet

Nyhetsblad

PDF 491.18kB
EA986C0A5F7B48D9BE3E37AC63EE1D06

Rening 2019

Sortiment 2019

PDF 157.21kB
56CF0700BBE045CDA65C7AD8BD72789C

Dagvatten

Sortiment 2019

PDF 759.59kB
6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB