Flödesreglering

Flödesreglering

Flödesreglering för stora mängder vatten

Uponor Flödesreglering utgörs av produkter specialtillverkade utifrån kundens unika behov. Produkterna tas fram i nära samarbete med externa leverantörer, några av marknadens mest erfarna flödesregulatortillverkare, för att trygga en god servicegrad. Flödesregulatorerna är mer effektiva än vanliga virvelkammare och konstruerade för att man i efterhand ska kunna anpassa flödeshastigheten. De kräver minimalt underhåll då flödesarean är konstant, vilket minskar risken för igensättning.

Flödesreglering används när man tillfälligt vill hejda dagvatten, exempelvis under intensiva regnoväder som det kommunala nätet möjligen inte är dimensionerat för. Stora vattenflöden orsakar i första hand översvämningar på känsliga ställen, som viadukter och plankorsningar, eller skapar överbelastningar i reningsverken. Genom att fördröja vattnets framfart i magasin eller styra om flödena till mindre känsliga områden kan man på ett kontrollerat sätt undika problemen. Vädret påverkas av klimatförändringarna och urbaniseringen ökar, vilket medför stora utmaningar för många städer. Därmed blir en smart, väl dimensionerad flödesreglering alltmer aktuellt.

Uponor Flödesreglering dimensioneras för ett största volymflöde, trots att det i praktiken kanske aldrig händer. Dimensioneringen är dock viktig, då otillräcklig kapacitet vid enstaka tillfällen kan få stora konsekvenser. Uponor Flödesreglering utgörs av fördröjningsmagasin och/eller brunnar med inmonterade flödesregulatorer, en funktion kallad "strypning". Flödesregulatorn placeras antingen före eller efter ett magasin, direkt i magasinet eller i en separat brunn, för att försäkra att ledningen nedströms inte belastas med för mycket vatten. Under normala förhållanden flödar vattnet genom anläggningen utan motstånd. Nedströms ledning har kapacitet att ta emot hela flödet utan att dämning uppstår och inloppsrörets area är öppet för flöde. Om flödet vid tillfälle ökar fylls anläggningen med vatten, flödesregleringsröret lyfts och begränsar inflödet. När dimensionerat flöde är uppnått stryps inloppet gradvis, maxnivån i anläggningen hålls konstant och utflödet blir som beräknat.

För att anläggningen ska fungera tillfredsställande under den planerade drifttiden krävs ett visst mått av skötsel och underhåll, både av brunnarna, magasinen och ytorna i anslutning till dessa, där avvattning sker. Med detta i åtanke konstruerar vi lösningar med goda förutsättningar för framtida underhåll. Flödesreglerade dagvattenmagasin för kombinerat avloppsvatten är särskilt viktiga att kontrollera. I vissa fall behöver dessa spolas regelbundet för att undvika obehaglig lukt och igensättning. Flödesregulatorer är i regler underhållsfria, de utgör dock en potentiell risk för dämning då deras syfte är att strypa flödet. Därför bör de regelbundet ses till.

Vid underhåll av flödesreglerade dagvattenmagasin är det viktigt att...

  • kontrollera utjämningsanordningen
  • vid behov spola regelbundet
  • tillse flödesregulatorn kontinuerligt

 

Mer om Flödesreglering

BEC23D27C28B4A7B9F36CFFDC2AFDC3C

Weholite

Sortiment 2020

PDF 483.26kB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB