Dagvatten_Desktop

Dagvatten

Transport och dränering av dagvatten i säkra, miljövänliga rör

Dagvatten är vatten som tillfälligt flödar på markytan, mestadels regn eller smältvatten från snö och is. De senaste årens hårda nederbörd och medföljande översvämningar i framförallt våra städer har aktualiserat frågorna kring grön och blå infrastruktur. För att hantera den ökande mängden dagvatten behövs en kombination av parker, trädgårdar, landskap, gröna tak, vattendrag, våtmarker och dräneringssystem. Uponor IQ är ett innovativt och komplett system för dränering, transport, utjämning, lokalt omhändertagande, rening, pumpning och återvinning av dagvatten. Systemet är särskilt lämpligt för avvattning inom kommun, transportsektor, lantbruk och skogsbruk och används i hela Norden.

Med dagvattnet kommer också allt större mängder förorenat sediment från exempelvis trafik, byggnadsmaterial och tak. En stor del av dessa föroreningar är partikelbundna, vilket innebär att de bärs fram av större partiklar såsom sandkorn. Om vattnet inte renas kan det forsla föroreningarna ner i vårt grundvatten eller slamma igen vattendrag, dammar och sjöar. Dagvattenrening i sig är relativt komplext och avhängigt på fastighetens verksamhet och recipientens tillstånd. Vanligtvis byggs en reningsanläggning uppströms i systemet, där flöden och föroreningshalter är låga, men kommuner kan även ha behov av anläggningar nedströms, anslutna till utloppsledningen till recipienten. Där är flöden och föroreningshalter högre och reningsanläggningen måste anpassas därefter.

I flera fall uppnås en god vattenrening genom att avskilja sedimenten från vattnet. Det kan göras via en vanlig dagvattenbrunn med sandfång. Uponor Infra har tagit fram en uppgraderad sandfångsbrunn, Uponor Smart Trap, som med hjälp av en lamell förbättrar avskiljningen samt hindrar infångat sediment från att spolas upp vid häftiga regn. För finare partiklar och lösa ämnen finns Uponor IQ Filterbrunn, en brunn med ett högeffektivt, modulärt filter som reducerar metalljoner. Brunnen samlar upp totalt 30 liter olja och kan med nytt filter klara flöden på 12 liter/sekund. Ett mindre alternativ är Uponor Regnbädd, som fördröjer och renar dagvatten från oljor, tungmetaller och olika näringsämnen samt ger en viss grönska.

På grund av vårt förändrade klimat är hanteringen av dagvatten i hårt fokus. Vid ny bebyggelse utvecklas grön och blå infrastruktur från grunden medan äldre bebyggelse, särskilt den från femtiotalet och tidigare, ofta har det kombinerade systemet kvar. Många kommuner arbetar med att begränsa mängden dagvatten som rinner ner i spillvattennätet från tak, parkeringsplatser och övriga hårdgjorda ytor, och till det finns olika typer av magasin. I jämförelse med ett makadammagasin har dagvattensystemen i plast en tre gånger så stor upptagningsvolym. Uponor Infras system för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är ett alternativ till de traditionella stenkistorna. Sortimentet omfattar infiltrationsrör, dasgvattenkassetter och dagvattentunnlar och tillverkas i ett material med god beständighet mot de kemiska ämnen som systemen normalt kan utsättas för. Uponor Infras system passar utmärkt till privata, offentliga och industriella områden, vid nybyggnation, som tillbyggnad på redan existerande ledningsnät och för att reducera den avledda vattenmängden via infiltration. Det blir en platsbesparande lösning istället för ett makadammagasin. Man kan även reglera dagvatten genom att anlägga våtmarker i anslutning till vattendrag. En brunn installeras uppströms och styr vattnet in till ett uppsamlingsområde, och en annan brunn, en så kallad Munk, installeras i områdets utlopp för vattennivåreglering. Det dämpade genomflödet bildar våtmark som blir ett slags kväve/närsaltsfälla och samtidigt en attraktiv miljö för flora och fauna.

Uponor Munk Nivåregleringsbrunn kan även användas på andra sätt, exempelvis för att skapa en bevattningsreservoar från befintliga utloppsdiken eller för nivåreglering av sedimentationsdammar i anslutning till avloppsreningsverk.

Installationsvillkor och särskilda behov kräver ibland designade lösningar. Uponor Infra erbjuder ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Uponor Infra 360° Projektservice samlar kompetensen hos våra konstruktörer, formgivare och hantverkare, och designar, specialtillverkar och utför ibland även fältservice utifrån kundens specifika önskemål. Genom att optimera och prefabricera en lösning i fabrik sparas ofta mycket pengar vid installation, ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller en offert.

Mer om Dagvattensystem

FD8D40C1B47D4A5FAD65B19D1062A3C7

Dagvatten

Sortiment 2020

PDF 766.37kB
EEA74CAD95804AA0B900F71F120EBCA8

Uponor IQ

Sortiment 2020

PDF 359.18kB
BEC23D27C28B4A7B9F36CFFDC2AFDC3C

Weholite

Sortiment 2020

PDF 483.26kB
B011E49A5B7F48C692CC5119C1592081

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2020

PDF 507.98kB
075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
969A8CD688854A068105598714B062DF

PBB 5214 Weholite rörmagasin från dim. 1400

Föreskrivande text

PDF 126.38kB
E15E7A190497492B96598305650AA932

PBB 5216 Uponor IQ dim. 1000-1200

Föreskrivande text

PDF 123.37kB

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark
Uponor Infra 360TM lösningar

Med Uponor Infra 360TM hittar vi den perfekta lösningen för ditt projekt. Vill du höra mer om hur våra kunder har spenderat mindre än 15-30 % genom att hitta den rätta, optimerade lösningen?