Losningar_Industrimark

Infrastrukturlösningar: Rör för industrin

Färdiga plaströrslösningar för alla typer av industrier

De flesta industriella verksamheter har stora behov av säkra system för processvatten. Restvätskor från livsmedelstillverkning, rent vatten, kemikalier eller mycket frätande ämnen är exempel på vad som transporteras i ledningarna. Därtill är det av lika stor vikt att dagvatten hanteras på ett säkert och hållbart sätt så att översvämningar förhindras samtidigt som driften säkras. Uponor Infra erbjuder system för transport av processvätskor och dagvatten till;

 • papper- och massaindustrier
 • raffinaderier
 • kraftverk
 • vattenkraftverk
 • avsaltningsanläggningar
 • reningsverk
 • gruvor
 • kemisk industri
 • fiskodlingar
 • IT-parker

Uponor Infra är den enda tillverkaren som levererar nyckelfärdiga lösningar. Vi har över 60 års branscherfarenhet och ett brett sortiment av rör, delar och produkter för tankar, kulvertar, brunnar, markförlagd ventilation samt marina intags- och utloppsledningar. I de fall våra standardlösningar inte räcker till skräddarsyr vi produkterna så att de passar våra kunders behov. Vår projektservice, Uponor Infra Projektservice har utfört installationer åt industrier såsom Stora Enso, Toyo Construction Co. Ltd och Googles IT-park i Finland.

Uponor Infra 360 Projektservice - din partner i krävande projekt

Uponor Infra 360 Projektservice är ett unikt koncept. Vi tar oss an utmanande projekt med hela världen som marknad och levererar kundanpassade, miljövänliga och hållbara lösningar. I dem bakar vi in allt från design av komplicerade system och kontroll av den färdiga lösningen till teknisk support och projektledning. Produkter av hög kvalitet minimerar drift- och underhållskostnader. Vi ser även till att göra installationen på plats så snabb som möjligt för kort driftsättning och minimering av ledtider. Som beställare får du en kontaktperson genom hela projektet. Våra projektledare är experter med stor erfarenhet av att planera och organisera projekt samt analysera och utvärdera arbetet under projektets gång. Vidare erbjuder vi med Uponor Infra 360 Projektservice;

 • produktritningar, hållfasthetsberäkningar, arbetsbeskrivningar etc.
 • ett designteam som designar hela lösningar eller supportar
 • fabrikstillverkning av stora eller komplicerade strukturer, vilket sparar tid
 • materialleveranser (rör och delar)
 • certifierad svetspersonal i fält
 • underleverantörer i de fall de behövs, exempelvis dykföretag, betongare och maskinentreprenörer
 • deltillverkning av brunnar, kammare med mera på plats om de inte kan transporteras från fabrik
 • kapacitet att reagera snabbt på oväntade utmaningar
 • utbildning av kunden i hur systemet ska användas och underhållas när det väl är dags för drifttagning

Många av våra skräddarsydda lösningar är baserade på Weholite, en teknologi som Uponor Infra utvecklat och förädlat i mer än 30 år.

Weholite är lämpligt för marina installationer: Röret är beständigt mot saltvatten och korrosion, svetsfogarna är vattentäta och finns i dimensioner på upp till DN/ID 3 500 mm. Det lätta röret är lätt att hantera och installera, även i stora dimensioner. Det flexibla Weholite-röret kan lättare anpassa sig efter den varierande belastningen i sjöbottnen än ett rör av styvt material. Konventionella plaströr med styva väggar viktsätts normalt med yttre betongvikter för att motverka lyftkraften. Det är även möjligt med Weholite, men vi rekommenderar att rör med styva väggar används: Profilutrymmet kan fyllas med betong. Denna metod sänker kostnaderna för muddring, eftersom en smalare rörgrav räcker eftersom viktsättningen sker i rörväggen och inte med förankring med externa vikter. Ledningar med viktsatta profiler är även snabbare att installera, tung installationsutrustning behövs i mindre utsträckning och svetsningen behöver inte utföras på installationsplatsen. Rörsystemets delar kan bogseras till den slutliga installationsplatsen med hjälp av pontoner och bogserbåtar.

Projekt: Marin installation för Öresundskraft

Öresundskrafts nya fjärrkylesystem belönades med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte i Bonn. Uponor Infra Projektservice ansvarade för totalentreprenaden på kylvattenintag, Sveriges största pumpstation och returen i havet.

Projekt: Marin installation av Weholite på Nymölla Pappers- och Massabruk

Nymöllas val av utloppsledning föll på Weholite av flera anledningar, däribland systemets starka resistens mot yttre påfrestningar som nötning mot havsbottnen. Weholites många goda egenskaper gjorde att andra material inte blev aktuella.

Projekt: Infrakulvert Vallastaden i Linköping

Infrakulverten i bostadsområdet Vallastaden i Linköping installerades och togs i drift 2015. Infrakulverten innehåller all media för infrastruktur som förser och transporterar bort spillvatten, dricksvatten, fjärrvärme, el, tele och data, för de boende i Vallastaden. Infrakulvertsträckningen är 2,2 kilometer och unik i sitt slag i Sverige.

 

Marin installation för Öresundskraft

Öresundskrafts nya fjärrkylesystem belönades i november med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte i Bonn.

Uponor Infra Projektservice ansvarade för totalentreprenaden på kylvattenintag, Sveriges största pumpstation och returen i havet.

 

Marin installation av Weholite på Nymölla Pappers- och Massabruk

Nymöllas val av utloppsledning föll på Weholite p g a Weholites mostånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbottnen och det gjorde att andra material därför inte var aktuella.

Smart underjordisk infrastruktur

Smart underjordisk infrastruktur! Hållbar, lång livslängd, återvinningsbar! Infrakulvertlösning för Vallastaden i Linköping.

Våra system

2D5A8675F42E467D994C77B06A01F3C6

Uponor Infra Teknisk Handbok

2018 års utgåva

PDF 13.23MB