Utmärkta lokala lösningar på dagvattenproblem | Uponor

Utmärkta lokala lösningar på dagvattenproblem

Nya idéer för lokala lösningar

Kvantitet vs Kvalitet

Vid planeringen av ett dagvattenhanteringssystem har man fram tills nu koncentrerat sig på mängden dagvatten istället för kvaliteten på dagvattnet. Istället för att hantera dagvattnets egenskaper har man hanterat mängden vatten i systemen. En förändring måste ske.

Åsikter i allmänhet har varit att regnvatten är i stort sett rent och att det inte behöver behandlas. Förr i tiden var det sant, men inte idag. På grund av våra allt mer urbaniserade miljöer har dagvatten blivit den främsta anledningen till föroreningar av vattendrag - därför är det mycket viktigt att ta fram nya metoder för dagvattenhantering.

Hantera en kemikaliecocktail

Regnvatten är relativt rent  men förorenas så snart det kommer i kontakt med människans miljö. Det förorenas av färgpartiklar och blekta metaller från tak och byggnader. En stor bov i sammanhanget är vägar och fordon. Tungmetaller och andra gifter, tillsammans med skräp och mikroplast, framför allt i form av gummipartiklar från däck, samlas upp och transporteras bort av avrinningsvattnet. En kemikaliecocktail bildas som sedan ofta leds direkt ut i våra vattendrag.

Allt fler hårdgjorda ytor

Som man kan förvänta sig är avrinningskoefficienten från hårdgjorda ytor mycket hög, vilket innebär att en stor del av den nederbörd som faller i människors miljöer blir kvar som avrinningsvatten på ytan. Vidare kan, trots att denna typ av ytor och konventionella transportsystem är utformade för att hantera kraftig nederbörd, enorma vattenmassor transporteras till knutpunkter på mycket kort tid, vilket ger plötsliga översvämningar. Dessutom har dessa hårdgjorda ytor en negativ effekt på grundvattennivån, eftersom en mycket liten del av nederbörden faktiskt tränger ner i marken.

Regnvatten är relativt rent när det faller från himlen, men förorenas så snart det kommer i kontakt med människans miljö |Uponor
Studier visar att intensiteten på och förekomsten av kraftig nederbörd kommer att öka betydligt i framtiden. | Uponor

Väderprognoser i framtiden

Studier visar att intensiteten på och förekomsten av kraftig nederbörd kommer att öka betydligt i framtiden. Jämfört med den genomsnittliga nederbörden mellan 1971-2000 kan nederbörden öka med 7-8 % fram till 2040, och med totalt 12-20 % fram till nästa sekelskifte. Enligt en finsk studie förväntas intensiteten på kraftig nederbörd öka med 10-25 %.


Hittills har kommuner och markägare tillämpat en praktisk metod genom att installera tillräckligt stora rör för att kunna leda bort vattnet, i syfte att transportera det på ett säkert sätt - vanligtvis till ett vattendrag, eller ner i marken via breda, grunda diken.

Gamla metoder räcker inte till

Den mängdorienterade metoden ”stort rör ut” fungerade bra på sin tid. Det vatten som inte längre syntes behövde man inte längre tänka på. Nu lever vi dock i en alltmer tätbebyggd och förorenad miljö, och metoden ”stort rör ut” löser inte våra aktuella problem. Med den gamla lösningen leds problemet helt enkelt vidare och måste hanteras någon annanstans, och på någon annans bekostnad.

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Allmänhetens medvetenhet gällande följderna av våra handlingar blir allt viktigare för systemutvecklare och myndigheter, i synnerhet de som arbetar med trafikfrågor, köpcentra eller industrier, att hitta praktiska och hållbara lösningar för lokal dagvattenhantering.

Lokala problem kräver lokala lösningar

Lokala lösningar som garanterar både vattenkvalitet och avrinningsvolym gör dagvattenhanteringen både effektiv och ekonomisk, med metoder som motsvarar lokala förhållanden. Dessutom erhåller man en betydligt mindre återvinningsvolym. Med lokal hantering och lokala behandlingsystem kan sediment, föroreningar och skräp fångas upp och hanteras innan de sprids till ett större område. På så vis kan dessa ämnen hanteras på ett säkert sätt, och i bästa fall återvinnas.

Lösningar för dagvattenhantering

075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
56CF0700BBE045CDA65C7AD8BD72789C

Dagvatten

Sortiment 2019

PDF 759.59kB
256FCA558E93486D8D35E6825D43E7F9

Uponor IQ

Sortiment 2019

PDF 323.64kB
AF6D22D0680447BF894D19FC5F34F10E

Weholite

Sortiment 2019

PDF 452.49kB