Magasin_vs_kassetter

Varför magasin är bättre än kassetter

Dagvattenmagasin - den överlägsna lösningen

Dagvattenmagasin för många användningsområden

I en tid då kraven på infrastruktur växer och miljömedvetenhet och miljökrav får en allt mer framträdande roll krävs en noggrann analys när rätt dagvattensystem ska väljas. Som ledande leverantör av lösningar för dagvattenhantering är Uponor övertygade om fördelarna med tankbaserade lösningar.

Infiltration eller uppsamling?

Med infiltrationslösningar för dagvattenhantering lagras dagvattnet en kort period så att det kan infiltrera marken på plats helt naturligt. De är perfekta för relativt rent dagvatten, till exempel från tak. De passar också bra i projekt där markförhållandena är bra och där installation ovan grundvattennivån är möjlig.

Uppsamlingssystem passar ofta bäst i situationer där kontrollerat utlopp till ledningsnätet eller recipient krävs för att förhindra översvämning, där den lokala grundvattennivån är hög och/eller där vattnet har sådan kvalitet att effektiv behandling krävs innan det släpps vidare.


Magasin - många fördelar

Uponors magasin erbjuder avsevärda fördelar jämfört med traditionella kassettlösningar. Varje enskild lösning skräddarsys efter projektets krav och schaktet kringfylls med grus för att optimera systemets förmåga att naturligt infiltrera vattnet i marken.

Snabbare installation

Eftersom magasinen prefabriceras går installationen avsevärt snabbare än exempelvis kassettlösningar – vilket innebär lägre arbetskostnader och mindre störningar på arbetsplatsen.

Mycket enklare att inspektera och underhålla

En infiltrationsbaserat magasin är en mer robust och långvarig lösning än andra konventionella lösningar. Magasinen är mer motståndskraftiga mot punktlaster eller mekanisk påverkan än till exempel kassetter. Lika viktigt som den långa livslängden är den öppna konstruktionen som gör risken för igensättning avsevärt mindre, och dessutom möjliggör inspektioner, reparationer, tömning och (vid behov) rengöring via inspektionsbrunn. Begränsad renovering av systemet kan till och med göras utan schaktning och med normalt underhåll är en livslängd på 100 år rimligt.

Uponor dagvattenmagasin erbjuder många fördelar jämfört med kassettlösningar desktop
Oresund jobb i ror 50 50 desktop

Magasin - den moderna lösningen

Uponors magasin har många fördelar gentemot kassettsystem – och fler därtill. Varje magasin skräddarsys efter projektets krav men möjliggör också integrerad flödesstyrning vilket eliminerar behovet av en traditionell separat kammare.

Precis som med infiltrationslösningarna är Uponors magasin mindre sårbara för sättningar, blockeras inte igen lika enkelt och kan rengöras och underhållas på ett säkert och effektivt sätt. Dessutom kan dessa helt vattentäta magasin installeras på platser med höga grundvattennivåer tack vare den robusta konstruktionen och svetsmetoderna.

En bättre lösning – med en lägre total installationskostnad

Även om tillverkningskostnaderna för Uponors magasin är högre, på grund av skräddarsydd prefabricering och mer robusta och slitstarka material, är den totala installationskostnaden faktiskt lägre än motsvarande för traditionella kassettlösningar.

En verklig jämförelse för ett slutfört typiskt (120 m³) uppsamlingssystem exklusive schaktning visar att Uponors magasin faktiskt är billigare. Kostnaderna varierar förstås beroende på projektets krav:

 

 • Kostnad för installerade kassetter: 36 250 EUR
  Arbetstimmar vid installation: 91

  Uppsamlingsvolym: 120 m³

   

 • Kostnad för installerade magasin: 33 531 EUR
  Arbetstimmar vid installation: 40

  Uppsamlingsvolym: 120 m³

Jämförelse med kassetter

En verklig jämförelse för ett slutfört typiskt (120 m³) uppsamlingssystem exklusive schaktning visar att Uponors magasin faktiskt är billigare. Kostnaderna varierar förstås beroende på projektets specifika krav: 
 • Kostnad för installerade kassetter: 36 250 EUR
  Arbetstimmar vid installation: 91

  Uppsamlingsvolym: 120 m³

 • Kostnad för installerade magasin: 33 531 EUR
  Arbetstimmar vid installation: 40

  Uppsamlingsvolym: 120 m³
Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Faktorer som är viktiga för din lösning

Som tidigare nämnt är varje projekt unikt och ett antal faktorer måste beaktas när beslut fattas kring aktuell dagvattenlösning. Exempel på sådana faktorer är lokala förordningar, skicket på det aktuella dagvattennätet, markförhållande och om det aktuella området är ett bostads-, industri- eller handelsområde.

En sak är säker: ett magasin för dagvatten kan fås för ungefär samma installationskostnad och ändå leverera mer fördelar jämfört med traditionella system.
Dagvattenlösningar

Lösningar för infiltration av dagvatten

951F94FA62CC47B5A244F7DA3A7E8F0C

Infiltration

Sortiment 2019

PDF 255.22kB
2B06366BD10A4483BE2A574C96C3CDA3

Infiltration

Kapitel 6.5 - Teknisk Handbok

PDF 696.49kB