Dagvattenlosningar_Innovativa_losningar

Behandling av dagvatten nära källan

Innovativa metoder för dagvattenhantering

Nytt bostadsområde i Lahti

Den finska staden Lahti planerade det nya bostadsområdet Ranta-Kartano. En av de största utmaningarna för stadsplanerarna var att en del av platsen måste reserveras för hantering av dagvatten innan detta leds till den intilliggande sjön Vesijärvi. På senare år har det blivit allt mer uppenbart att näringsämnen som t.ex. fosfor, men även tungmetaller sprids till miljön via dagvattnet, och Vesijärvi-sjön var redan utsatt för stora påfrestningar från fosforutsläpp.

Dagvatten är ett stort miljöproblem

Enligt Lahtis VA-planerare Juhani Järveläinen uppskattas dagvatten som källan till ungefär en tredjedel av alla fosforutsläpp i Vesijärvi-sjön. ”Det är väldigt mycket”, påpekar Järveläinen. ”I staden finns det över 40 avloppsledningar för dagvatten, som leds direkt till det allmänna vattensystemet, och vi var helt klart tvungna att göra något åt dagvattenproblemet.”

En hybridlösning testades

Många olika åtgärder hade redan vidtagits för att hantera den avloppsrelaterade övergödningen av Vesijärvi-sjön. Sjön har syresatts, man har avlägsnat främmande fiskarter från sjön, och infört skyddsområden i närheten av diken och vattendrag på jordbruksytor.

Men Järveläinen säger att åtgärderna inte  räckte, “Vi visste att vi inte kunde få ett vettigt slutresultat om vi inte även tog uti med den externa belastningen.” Ranta-Kartano-anläggningen blev därför ett av flera projekt som valdes för testning av nya lösningar för rening och hantering av dagvatten för att skydda Vesijärvi-sjön. För att avlägsna fosfor och tungmetaller ur dagvattnet innan det nådde sjön krävdes flera olika metoder, som ömsesidigt stöttade varandra - VA-planerare kallar detta en ”hybridlösning”.

Innovativa metoder med tydlig målsättning

Det konkreta syftet med projektet i Ranta-Kartano var att reducera fosforutsläpp i Vesijärvi-sjön till hälften. ”I en tätbebyggd stad behövs varje kvadratmeter”. Enligt Järveläinen såg staden Ranta-Kartano som en chans att utforma det nya bostadsområdet på ett sätt som gjorde att en del av utrymmet kunde avsättas för dagvattenhantering.

Projektet Ranta-Kartano ansågs som tillräckligt lovande för att bli utsett som nyckelprojekt i den finska regeringens nationella dagvattenhanteringsprogram, och miljödepartementet avsatte ett bidrag på 300 000 Euro för genomförande av projektet. I utbyte mot bidraget kunde staden utnyttja de erfarenheter som samlats under projektet och hitta nya lösningar för dagvattenhantering tillsammans med affärsorganisationer.

En kombination av olika metoder

I Ranta-Kartano var hybridlösningens mål att sakta ned, absorbera och filtrera dagvattnet innan det nådde sjön genom en kombination av grönområden och takodlingar - och Uponor utformade och producerade lådformade dagvattenfilter.

Varje element utgör en viktig länk i kedjan, delvis på grund av att elementen medför att inte allt dagvatten måste behandlas samtidigt. Byggarbetet i Ranta-Kartano påbörjades i maj 2017, och kommer att fortsätta fram till 2019, vilket innebär att planeringen av hela området fortfarande befinner sig i ett preliminärt skede.

På senare år har det blivit allt mer uppenbart att näringsämnen som t.ex. fosfor, men även tungmetaller sprids till miljön via dagvattnet | Uponor
Dagvatten är ett stort miljöproblem | Uponor

Filtrering och lagring

”Tillsammans kan lösningarna filtrera och lagra en daglig nederbörd på ungefär fem millimeter,” säger Järveläinen. ”Om det regnar mer leds vattnet till en infiltrationsbassäng vid områdets norra gräns. Systemet har även ett översvämningssystem, som samlar upp det vatten som inte kan behandlas omedelbart. Översvämningsvattnet leds via en nöd-avloppsledning till västra Hennala, där en omfattande behandlingsanläggning för dagvatten håller på att byggas, som består av infiltrationsbassänger, sedimenteringsbassänger och våtmarker. Härifrån leds det renade dagvattnet vidare till Borgå Å.

Uponors filtreringssystem testades

Specialkonstruerade grönområden och takodlingar fördröjer dagvattnet effektivt, men det gör Uponor-filter också - och mer därtill. De lådformade filtren är 2,6 meter långa och 1,2 meter breda och djupa, och saktar ned regnvattnet på dess väg mot sjön, samtidigt som de fångar upp skräp och sand, olja, tungmetaller och skadliga näringsämnen från jordbruk.

Tre filter har installerats på anläggningen i Ranta-Kartano. Varje filter samlar upp dagvatten från ett område på 150–200 kvadratmeter, och kan lagra upp till 10 mm regnvatten per dag. Filtren kan installeras t.ex. i närheten av parkeringsplatser, gator, vägar och gång- och cykelvägar, samt för behandling av dagvatten från tak.

Finjustering under processerna

Enligt Niila Tast, som är produktchef på Uponor Infra, finns det vissa skillnader på filtreringsmaterialet i varje enskilt filter. Forskare vid universitetet i Helsingfors kommer att övervaka vattenkvaliteten och Uponor-filtrens effektivitet i två år, och Uponors experter kommer att bevaka filtren med liknande metoder även efter denna period. Tasts kommentar: ”I Lahti är vårt främsta mål att rena vattnet på fosfor, vilket är anledningen till att vi testar material som passar särskilt bra för detta syfte. Det här är ett pilotprojekt. Idén är att vi ska utveckla filtren för vår försäljning.”

Lokala lösningar är ofta bäst

En av fördelarna med filtren från Uponor är att dagvattnet kan renas omedelbart. Tast betonar, ”Dagvatten bör renas så nära källan som möjligt. På så vis är vattenmängden fortfarande relativt liten, och det är lättare att avlägsna föroreningar.”

En av Uponor-filtrens viktiga egenskaper är att de är så små, vilket gör att de kan installeras även i tätbebyggd stadsmiljö. Lahtis VA-chef Ismo Malin är övertygad om att spridda behandlingsmetoder är bättre än centrala lösningar. Malin säger, ”I slutändan kan spridda lösningar hantera en betydligt större mängd vatten. Med centrala behandlingsmetoder leds dagvattnet ofta i närheten av det allmänna vattensystemet, där marken är lerig och den naturliga vattenfiltreringen ineffektiv.”

Dagvattenhantering allt viktigare

Hittills har metoden för dagvattenhantering varit att leda vattnet till stora avloppsrör, som ofta töms direkt i sjöar och vattendrag. Fastighetsägarna får nu allt större ansvar för dagvattenhanteringen i sina områden. Dagvatten kan dessutom anses som en resurs. Finlands miljö-, energi- och bostadsminister Kimmo Tiilikainen anser att dagvattenhantering kan vara ett sätt att skapa trevligare stadsmiljöer. Detta är målet även i Ranta-Kartano, där man skapar flera funktionella och samtidigt trevliga grönområden, och bygger en parkliknande kanal med växter, gräsmattor och vattenväxter, som vattnet ska ledas genom.

Ismo Malin påpekar att dagvattenhanteringen även påverkar grundvattnet. ”Om allt dagvatten leds till våra vattendrag via hårda ytor och avloppssystem minskar mängden grundvatten. Naturliga metoder för dagvattenhantering förbättrar alltså vår hantering av vattenresurser på en större skala.”

Fördelarna gäller inte bara Lahti

Även andra städer och affärsverksamheter kommer att dra nytta av Ranta-Kartano-projektet, eftersom Lahti kommer att publicera rapporter om nyckelprojektet. Regeringen är mycket nöjd med projektets framskridande. Minister Tiilikainen är särskilt nöjd med att projektet är en kombination av stadsplanering och vattenskydd, och kommenterar, ”Det omfattande dagvattenhanteringssystem som planeras i Lahti är ett utmärkt exempel på ett tvärvetenskapligt och innovativt lokalt samarbetsprojekt, där affärsverksamheterna utvecklar nya och praktiska lösningar.”

Produkter för dagvatten

56CF0700BBE045CDA65C7AD8BD72789C

Dagvatten

Sortiment 2019

PDF 759.59kB
256FCA558E93486D8D35E6825D43E7F9

Uponor IQ

Sortiment 2019

PDF 323.64kB
AF6D22D0680447BF894D19FC5F34F10E

Weholite

Sortiment 2019

PDF 452.49kB
075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB