Frågor och svar om enskilda avloppssystem | Uponor

Enskilda avloppssystem

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Detta är en mycket bra fråga som dock inte har ett rakt svar. Kortfattat följer man en slags checklista som leder fram till ett val.

  1. Tag reda på via ditt miljöskyddskontor vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. Förenklat kan man säga att det finns två huvudinriktningar, nämligen normal eller hög skyddsnivå.
  2. Kolla in vilka anläggningar som generellt uppfyller kraven. För normal skyddsnivå kan man använda en vanlig slamavskiljare med efterföljande reningssteg som infiltration eller markbädd och för hög skyddsnivå används ofta minireningsverk i bland kompletterad med efterpolering eller en separat lösning för bad/disk/tvätt tillsammans med en sluten tank för WC-avloppet.
  3. Vad som passar bäst för de specifika förutsättningarna på den egna fastigheten är något man senare beslutar under projekteringen tillsammans med sin installatör.

Som fastighetsägare gör man normalt sin projektering tillsammans med en installatör.

För att hitta en installatör på din ort, kolla in denna länk.

Vi på Uponor Infra bidrar genom en gedigen dokumentation för alla våra system som du hittar här.

Som fastighetsägare tar man normalt hjälp med detta av den projektör/installatör som man anlitat för sitt projekt.

För att hitta en installatör på din ort kolla in denna länk.

Vi på Uponor Infra bidrar genom en gedigen dokumentation för alla våra system som du hittar här.

Lite beroende på vilken anläggning som avses varierar designen men några grundläggande moment är avgörande för bra funktion.

Syftet är att minimera hälsoriskerna och reducera miljöpåverkan från utsläpp av avloppsvattnet. Skötsel och underhåll är en viktigt del av funktionen.

Rening sker genom fysikaliska- (slamavskiljning), biologiska- (syresättning) och kemiska (fällning) processer. Beroende på vilken anläggning man tittar på sker dessa grundläggande processer i olika delar av anläggningen. Läs mer i vår dokumentation.

Det finns olika storlekar på en anläggning. För en familj (5 personekvivalenter) brukar man räkna med att kapaciteten behöver vara 850 l/dygn. När det gäller slamavskiljare bör den då vara på 2 m3 och infiltrationsbädden ca 30 kvadratmeter. Minireningsverk är konstruerade för att klara denna dygnsbelastning. En sluten tank bör vara mellan 3-6 m3 parallellt med en anläggning för bad-, disk- och tvättvattnet som klarar ca 500-600 liter/dygn.

Behöver man högre kapacitet så väljer man en större anläggning. Måtten på en anläggning framgår av våra installationsritningar.

Upplevelse av lukt och ljud beror mycket på vem du frågar. Förutsättningar på fastigheten kan också påverka. Tänk på placering av anläggningen för att undvika problem med lukt och ljud vid uteplatser, entréer, sovrumsfönster etc. Även installation, drift och skötsel är viktigt för att anläggningen inte skall generera några obehag. Syretillförsel är A och O för en god funktion och minimerad risk för lukt.

Avluftning ovan nock på huset och syretillförsel via ventilationshuvar till infiltrationsbädden är viktigt för att minimera risken för obehaglig lukt.

Anlita gärna en av våra listade installatörer eller servicepartners för specifika råd.

Som fastighetsägare rekommenderar vi att man läser igenom vår gedigna dokumentation. Vi erbjuder dock inga utbildningar för privatpersoner.

Är man verksam som installatör kan man kontakta vår försäljningsavdelning för att diskutera ett upplägg.

Rätt installerad kan man förvänta sig en livslängd på över 50 år för tankar, brunnar och rör. En infiltrations- eller markbädd kan klara sig kring 25år om man sköter slamtömning och anläggningen inte är överbelastad.

Det är dock av stor vikt att anläggningen installeras på rätt sätt för full livslängd. Anlita en installatör som är utbildad för ändamålet. Tag gärna offert och referenser från mer än en.

I våra minireningsverk finns slitagedelar och andra komponenter där livslängden kan ligga på 5-10 år. Dessa delar kan dock bytas av våra servicepartners så hela anläggningen kan nyttas under hela sin livslängd.

Uponor Infra har tagit fram en gedigen samling av installationsanvisningar för alla våra anläggningar. Vår rekommendation är man läser igenom dem i samband med projektering av anläggningen och inför installation. Det som är viktigast att hålla koll på är grundvattennivå på fastigheten, vattengång till färdig mark och de förläggningsdjup som anläggningarna är konstruerade för. I vissa fall kan det behövas en pumpbrunn om det inte finns förutsättningar för att installera anläggningen med självfall.

Varje anläggning har ett maximalt förläggningsdjup. I vissa fall behöver man förhöja anläggningens stosar för att förlägga dem djupt.

Detaljer för varje anläggning finns alltid beskrivet i de specifika installationsanvisningarna som du hittar på vår hemsida.

Som en tumregel är våra anläggningar konstruerade för en maximal grundvattennivå upp till midjan på tanken/anläggningen. En avskärmande dränering, eventuellt kompletterad med pumpbrunn, är en bra försäkring om man är osäker på hur högt grundvattnet kan nå. När det gäller infiltration eller markbädd behöver dock avståndet till grundvattennivån vara minst 1 meter från botten på bädden.

Läs mer i anvisningarna för respektive anläggning på denna sidan du är på nu genom att klicka på länkarna till respektive teknik.

Om högsta grundvattennivå, eller om det finns risk för tillfälligt ytvatten som kan belasta anläggningen, bör den förankras. Vi har ett komplett sortiment av förankringslösningar för alla våra anläggningar stora som små. Beakta dock högsta tillåtna grundvattennivå för respektive anläggning i de specifika installationsanvisningarna. En avskärmande dränering, eventuellt kompletterad med pumpbrunn, är en bra försäkring om man är osäker på hur högt grundvattnet kan nå.

Detta är mycket platsspecifikt och beror även av hur mycket anläggningen används. Generellt är avloppsvatten relativt varmt då bad-, disk- och tvättvatten delvis är uppvärmt. Låga flöden och djup tjäle/ytligt liggande anläggningar skulle därmed kunna påverka risken för att det fryser. Är man osäker är det inte fel att komplettera anläggningen med markisolering. I vissa anläggningar som placeras helt eller delvis ovan mark kan man även behöva frostskydda med självreglerande värmekabel.

Storleken på en bädd beror av dimensionerat dygnsflöde, specifik tilllväxtyta för biohud och genomsläpplighet i marken. Grus och sand har hög genomsläpplighet medan silt och lera har låg genomsläpplighet.

Ett knep att minska storleken på bädden kan vara att använda infiltrationsmoduler som ökar den specifika tillväxtytan för biohuden jämfört med makadam. I kombination med en hög genomsläpplighet i marken kan man då minska ytan på bädden.

Vi har tagit fram installationsritningar som kan konsultera men man behöver alltså också anpassa efter förutsättningarna på fastigheten.

Vår garanti gäller för de komponenter vi levererar. I den mån man inte följt anvisningen kan det påverka möjligheten att åberopa garanti. Även livslängden på en anläggning kan påverkas om man inte följer anvisningarna.

Vi har sammanställt en gedigen dokumentation för hur man utför installation av en anläggning. Förbered alltid en installation noga genom att läsa anvisningarna redan i planeringsstadiet.

Många anläggningar är designade för en årlig tömning vid fullbelastning. Vid låg belastning kan man förvänta sig längre tidsintervall. Det skiljer sig dock mellan anläggningarna och en del av våra anläggningar kan man själv hantera tömning genom kompostering.

Tag del av vår dokumentation för drift- och skötsel för den specifika anläggning det gäller.

Stäm av detaljerna kring slamtömning med ditt miljöskyddskontor då det kan finnas lokala regler att förhålla sig till.

I de fall detta behövs beror det på att man behöver ha en viss vattenvolym i anläggningen för full funktion och för att undvika slamflykt. Det är helt enkelt viktigt för reningsresultatet och livslängden på anläggningen.

Vad som gäller för respektive anläggning framgår av vår dokumentation.

Man vänder sig normalt till den installatör som man köpt anläggningen av. (De kan även avgöra om det är ett garantiärende). Har man inte möjlighet att lösa det via sin installatör så kan många gånger någon av våra servicepartners hjälpa till, alternativt en lokal VVS-firma eller bygghandel.

Det finns många möjligheter. Man kan höra med sitt inköpsställe/installatör, en lokal VVS-firma eller bygghandel, även våra servicepartners säljer förbrukningsvaror.

Vänd dig alltid i första hand till din installatör om du har funderingar kring funktionen på din anläggning. Våra servicepartners kan normalt också hjälpa till om du har tecknat ett avtal med dem om detta.

Många gånger kan man också få svar på sina frågor om anläggningen genom att läsa de manualer vi har sammanställt.

Lite beroende på hur ditt tillstånd från miljöskyddskontoret är formulerat så kan det finnas krav på att man tecknar ett besiktningsavtal. (Gäller oftast minireningsverk). Detta kan man göra med någon av våra servicepartners alternativt kan man höra med den installatör man köpt anläggningen av.

På vår hemsida har vi samlat all dokumentation. Det finns även ett arkiv för äldre anläggningar.