Frågor och svar om dagvattenhantering | Uponor

Dagvattensystem

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Det beror lite på applikationsområde (belastning) och vilken ringstyvhet röret har. Om vi utgår i från vägrör med ringstyvhet SN8, vilket är det man ”normalt” använder, gäller följande tabell, enligt Trafikverkets TDOK 2014:0045.

Vid dessa förläggningsdjup och en korrekt installation räknar man med att långtidsdeformationen inte kommer överskrida 7%.

Belastning

Min övertäckning* m

Max djup** m

Grönyta, naturmark

0,3

6

Gång- och cykelväg (GC-väg)

0,4

6

Parkering, övrig väg

0,6

6

Motorväg, motortrafikled

0,8

6

Järnväg under räls underkant

1,5

6

* Gäller under förutsättning att ledningsbädd, understoppning, kringfyllning och packning är utförd enligt anvisning.

** Större djup kan vara möjliga efter utredning av belastningsförutsättningar. En skarv i en självfallsledning är testad för ett inre vattentryck på 5 meter och ett yttre vattentryck (grundvatten) på max 3 meter.

Läs mer i vår tekniska handbok kapitel 6.0

I vårt rörsystem Weholite har vi möjlighet att leverera rör med ringstyvhet SN2 och SN4 utöver SN8. Detta kan till exempel vara mer kostnadseffektivt vid behov av stora dimensioner (över 1200 mm) och vid låg belastning eller möjlighet till lite djupare övertäckning.

Läs mer om Weholite på vår hemsida.

Vårt rörsystem Weholite levereras i standardlängder på 6 och 12 meter men vi kan även göras hur långa som helst tack vare unik tillverkningsprocess.

Läs mer om Weholite på vår hemsida.

Man kan oftast utläsa de viktigaste måtten och dimensionerna i vår produktkatalog. I vissa fall har vi mer detaljerade ritningar i vår dokumentation eller BIM-plattform.

Rening av dagvatten är relativt komplext och att välja rätt anläggning beror av några olika faktorer. Avrinningsytan är viktig för att bedöma maxflöden. Flödena varierar mycket över tid (beroende på regnmängd) och även föroreningshalten varierar beroende av vilken verksamhet det är på fastigheten. Oftast väljer man därför att dimensionera anläggningen efter årsvolym snarare än regnintensitet. Helt avgörande är också vilken recipient som avrinningen sker till och hur känslig den är.

Rening av dagvatten sker främst genom någon form av sedimentering/partikelavskiljning då stor mängd av föroreningarna är partikelbundna. Vid högre krav på rening brukar man även komplettera med någon form av filter för riktigt små partiklar och metall joner i lösning.

Vi har många lösningar för att rena dagvatten, både uppströms på den enskilda fastigheten men också i ledningsnätet och i utsläppspunkter. Kolla in vår sida om rening av dagvatten för mer information och kontakta oss gärna för en diskussion.

Fördröjning av dagvatten används ofta som en åtgärd vid förtätning av staden då nedströms ledningsnät har undermålig kapacitet. Det finns lite olika sätt att konstruera ett fördröjningsmagasin men oftast sker det i någon form av rörmagasin. Nödvändig storlek på magasinet beror av verksamhetens yta och avrinningskoefficient samt vilket maxflöde man får ansluta på servisledningen.

Beroende på hur instängd verksamheten är och hur en eventuell översvämning eller bräddning skulle kunna påverka verksamheten så väljer man lämplig återkomsttid på regnet (regnmängd) som magasinet skall rymma. Man pratat ofta om exempelvis ett 10-års regn. För att framtidssäkra anläggningen räknar man också in en klimatfaktor.

Läs mer om magasinering

Flödet man skall räkna med beror på ytans storlek och avrinningskoefficient. Vilken regnintensitet som ledningen skall klara är en annan viktig faktor.

Om vi tänker oss en mindre takyta eller asfaltsyta och att rörledningen skall klara ett 10-års regn så blir flödet ca 20 l/s på 1000 kvadratmeter.

Kapaciteten i ett självfallsrör beror av både av rörets dimension och ledningens lutning (till viss del har även innerväggens friktion betydelse). Ju större diameter och lutning desto högre kapacitet.

Enklast är att ta läsa ut kapaciteten i ett så kallat Colebrook diagram

En mycket bra publikation man kan ta hjälp av om söker bredare information är Svenskt Vatten P110 som man kan beställa på nätet.

Vi kan hjälpa dig med dimensionering. Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom 24h.

Tätningsringen beställs separat. Det levereras inte monterat på röret p g a risken för skador under transport och övrig hantering. Tätningsringen monteras i yttersta rillan på rörets ända. Använd smörjmedel för bästa resultat. Se våra instruktioner för detaljer.

Observera att IQ-rör dimension 800-1200 så kan tätningsringen bara monteras på spetsändan av röret. Om röret är kapat används en Flex Seal koppling för skarvning.

Man behöver bara använda en tätningsring per skarv för att uppfylla kraven i standarden och Nordic Poly Mark. Se mer detaljer i våra anvisningar.

Ett sätt att minska risken för framtida läckage vid svåra installationsfall är att helsvetsa ledningen. Vårt system Weholite är utmärkt för just detta.

Alla våra rör kan kapas vid installation. IQ-rör i dimension 800-1200 har dock en spetsända som tätningsringen och alla rördelar är anpassade för. Ett avkapat IQ-rör i dimension 800-1200 skarvas därför med en Flex Seal koppling.

Vi säljer anborrningsringar upp till dimension 315. Beroende på stamledningens dimension väljer man olika längd på manschetterna. Se tabell och sortiment i vår produktkatalog.

I normalfallet behövs inte frostskydd för en dagvattenledning, åtminstone inte för rörets skull.