Frågor och svar om spillvattenhantering | Uponor

Spillvattensystem

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Det beror lite på applikationsområde (belastning) och vilken ringstyvhet röret har. Om vi utgår i från vägrör med ringstyvhet SN8, vilket är det man ”normalt” använder, gäller följande tabell.

Belastning

Min övertäckning*
m

Max djup**
m

Grönyta, naturmark

0,3

6

Gång- och cykelväg (GC-väg)

0,4

6

Parkering, övrig väg

0,6

6

Motorväg, motortrafikled

0,8

6

Vid dessa förläggningsdjup och en korrekt installation räknar man med att långtidsdeformationen inte kommer överskrida 7 %.

* Gäller under förutsättning att ledningsbädd, understoppning, kringfyllning och packning är utförd enligt anvisning.

** Större djup kan vara möjliga efter utredning av belastningsförutsättningar. En skarv i en självfallsledning är testad för ett inre vattentryck på 5 meter och ett yttre vattentryck (grundvatten) på max 3 meter.

Läs mer i vår Tekniska handbok kapitel 5.0

Vårt rörsystem Weholite levereras i standardlängder på 6 och 12 meter men vi kan även tillverka i hur långa längder som helst beroende på den unika tillverkningsprocessen.

Läs mer om Weholite på vår hemsida.

De olika plastmaterialen har lite olika egenskaper. Exempelvis kan man svetsa rör i PE och PP medan man kan limma rör av PVC. De olika materialegenskaperna nyttjas i designen av rörsystemen för att uppnå de krav som ställs. Kraven är ofta likvärda, oberoende av material, när det gäller exempelvis, ringstyvhet, täthet etc.

Kraven beskrivs i olika standarder för att prestandan i rörsystemen skall bli förhållandevis lika oberoende av materialval. Sammanfattningsvis kan man säga att det är designen på röret snarare än materialet som ger de avgörande fördelarna.

De olika systemen uppfyller alla samma minimikrav. De finns i lite olika dimensionsspann och längder. Det finns släta rör som är något mer standardiserade och konstruktionsrör som olika fördelar beroende av design. Några av systemen klarar högre kravnivåer och kan därav förväntas ha en längre livslängd, allt annat lika.

Bland alla våra system för spillvatten har Ultra Rib 2 högst säkerhetsmarginal.

Det beror på om man avser kort tid och små flöden eller kontinuerlig drift och höga flöden under lång tid. Typiska värden kan ligga på 40-60 grader för långvariga förhållanden och kring 90 grader och något högre, för kortvariga förhållanden.

Ett plaströr är generellt motståndskraftigt mot de flesta ämnen. Varken salter, syror eller baser brukar våra några större problem. Vill man veta mer kan man kolla in råvaruleverantörens resistenstabeller som finns på vår hemsida under Dokumentation.

Kapaciteten i ett självfallsrör beror av både av rörets dimension och ledningens lutning. (Till viss del har även innerväggens friktion betydelse). Ju större diameter och lutning desto högre kapacitet.

Enklast är att ta läsa ut kapaciteten i ett så kallat Colebrook diagram som finns i vår tekniska handbok.

En mycket bra publikation man kan ta hjälp av om söker bredare information är Svenskt Vatten P110 som man kan beställa på nätet.

Vald rördimension beror av belastning samt vilken lutning man kan lägga röret med. Man bör även beakta dimensionsval så att självrensning uppnås vid låga flöden.

Se vidare i vår Tekniska handbok kapitel 5

Belastning beräknas med hjälp av Svenskt Vatten P110 som kan beställas på nätet.

Installationen är en mycket viktig faktor för att rörsystemet skall uppnå projekterade egenskaper, krav vid besiktning och därigenom en lång livslängd. Rätt material i schakten, bra rörbädd, understoppning och kringfyllning liksom packning av materialen är a och o för en bra installation.

Du hittar all info i vår Tekniska handbok

Material som används till upphängning ska vara korrosionsbeständigt, som t.ex. syrabeständigt rostfritt stål. Galvaniserade band är inte tillräckligt hållbara, eftersom banden korroderar med tiden och kan gå av. Plastband är olämpliga på grund av sin elasticitet. Med tiden sträcks plastbanden ut så att ledningsfallet ändras.

Följande krav kan ställas på upphängningar:

• Tillräckligt tät upphängning, dvs. lagom korta avstånd mellan banden.

• Korrosionsfast material

• Stabilt upphängningssystem

• Effektiv fastsättning vid byggnader

• Tillräckligt breda band för plaströr, så att rören inte kläms ihop. Vid upphängning av raka rör ska upphängning göras vid samtliga muffar. Som tumregel ska det vara ca 0,5 m mellan banden, beroende på rörtyp, läggningskrav och

Vi har ett brett sortiment av grenrör och övergångar för att ansluta olika typer av rörsystem till varandra.

Du får en bra överblick i vår produktkatalog under respektive rörsystem.

Den levereras inte monterat på röret p g a risken för skador under transport och övrig hantering. Tätningsringen monteras i yttersta rillan eller näst yttersta rillan på rörets ända beroende av rörets konstruktion. Använd smörjmedel i muffändan för bästa resultat.