Frågor och svar om infrakulvertar | Uponor

Infrakulvert Vallastaden

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Dåliga markförhållanden - hög grundvattennivå, lera och silt i marken. Dåligt med plats. I det vinnande designförslaget för Vallastaden ingick små och trånga gator med mycket träd, planeringar och andra arrangemang på gator och närliggande områden som gjorde att infrastrukturen inte kunde installeras på det traditionella sättet.

Idén var att bygga en kulvert genom/i husområdet som var 100 % återvinningsbar och att man i framtiden kunde underhålla, renovera och förnya kulverten utan större störningar i marknivå.

En infrakulvert är mer småskalig än en infratunnel plus att kulverten i detta koncept består av en kombination av kulvertrör och kammare, där fördelningarna till fastigheterna, med där tillhörande utrustning t ex ventiler finns. Kulvertröret klassas inte som ett normalt arbetsområde. Det betyder att man kan använda kända tolkningar och regler för t ex. arbetsmiljön.

Nej, i och med att man endast utför schaktningsarbeten vid ett tillfälle elimineras störningarna för fotgängare, vägtrafikanter, näringsidkare och lokaltrafik samt att i det långa loppet förbättras gatornas hållbarhet.

 

Nej, på grund av att all infrastruktur finns inne i kulverten så blir den totala schaktningen lika med eller till och med mindre än vid normal samförläggning. Om man inte kan följa normala lutningar i marken för t ex spillvatten men använder den teknik som finns i Vallastaden minskar behovet av djupa schakter.

Infrakulvert Vallastaden innehåller mediarör för spillvatten, dricksvatten, fjärrvärme, el, fiber och sophantering.

Plastmaterial är vattentätt, kemikalieresistent, flexibelt, återvinningsbart, lätt att transportera och installera samt har en lång livslängd – över 100 år.

Det finns en patenterad del i infrakulverten som styr pumpningen av spillvattnet

Den främsta vinsten är samhällsnyttan. I Vallastaden kommer man att kunna bygga ut kulvertsträckningen och lansera ner nya rör utan att störa för boende och trafik i området.

Ja, Uponor Infra har vidareutvecklat konceptet och levererar prefabricerade kulvertar helt efter kundens behov.

I Vallastaden äger och driftar Tekniska Verken infrakulverten och i detta fall är 99 % av ledningsägarna Tekniska verken. Endast 1 ledningsägare hyr plats i kulverten för el, tele och kommunikation.

Ett kulvertsystem bör innehålla inspektionspunkter eller del av fastighet för att man ska kunna ha access till kulvert och mediarör för t ex inspektion eller underhåll.

Riskanalyser varierar från fall till fall och måste göras lokalt inför projektstart.

För att klara spillvattenhanteringen i Vallastaden har Tekniska verken tagit fram ett särskilt koncept med styrt självfall, vilket klarar både horisontell och mindre negativ lutning av kulverten men konceptet fungerar som ett självfallssystem.

Lyror på fjärrvärmerören förankras i golvet i kamrarna så att systemet kan "röra" på sig

Det finns två aspekter på frågan:

  • Dricksvatten: Dricksvatten är ett livsmedel så temperaturen måste regleras i kulverten
  • Tappställen: Tappställen inne i kulvertsystemet måste hanteras så att man har utrustning för ”brutet vatten”

En Weholitepanel är monterad i betongkamrarna. Väggen innehåller skyddsrör där man t ex matar fiber till fastigheterna. Kopplingspunkterna finns i kulverten.

Kontakta Uponor Infra Projektservice säljare, Jimmy Ohlsson, 033-17 25 53, Petri Tähtinen, 033-17 27 14 eller Mats Ericsson, 033-17 27 22 eller läs mer om Uponor Infrakulvertar här!