uponor infra ventilation

Ventilation

Ventilation för god hälsa och friska människor

Ventilation, det vill säga förorenad luft som byts mot uteluft, är en grundläggande funktion i våra byggnader. Som ventilationssystem räknas allt från självdrag i gamla eldstäder till avancerade fläktsystem med värmeväxlare. Dock kan vanlig inomhusluft vara både för fuktig, för varm eller kall samt innehålla många olika föroreningar som påverkar vår hälsa. Därtill ökar kraven på energibesparing och effektivitet, varför fläktstyrda system blir att föredra.

Uponor Infras ventilationssystem Uponor UVS är väl beprövat. Systemet lämpar sig för skolor, sjukhus, industrier, kontorsbyggnader, flerbostadshus, parkeringsgarage i källare som exempel, och kan också användas under nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader.

En av Uponor UVS främsta fördelar är att ventilationssystemet anpassats för markförläggning. Genom att delar av systemet placeras under jord kan man kringgå problematiken med låga innertak och besvärliga kanaldragningar. Det ger även nya, byggnadstekniska lösningar som sparar på kostnader och ytor, en aspekt som bland annat tilltalar industrin där utrymme är av största vikt och fläktstyrda system behövs för att klara kraven på en dragfri, ren ventilation. Ventilationskanalerna placeras så att de inte stör produktion, traverskranar, eller annan utrustning, och fläktrummen kan med fördel byggas i källarplan. Detsamma gäller för parkeringsgarage under mark, där takhöjden ofta är låg och utrymmet redan begränsat. Markförlagd ventilation med kanaler under eller vid sidan av byggnaden ger en säker, platsbesparande och kostnadseffektiv lösning.

Uponor UVS tornlösningar/luftkulvertar för uteluftsintag och avluft hamnar utanför verksamhetsbyggnaden, också det spar på yta.Tornen kan serva flera aggregat. Dessutom medför de markförlagda ventilationskanalerna att tilluften förvärms under vintern och kyls under sommaren som följd av jordvärmen, vilket bidrar till ett lägre energibehov. Längden på kanalen, läggningsdjup och lufthastigheten avgör hur stor effekten blir. Frostfritt djup är att föredra, det vill säga minst 1,5 meter ner, och sträckan bör vara som kortast 25-30 meter. Därtill ska lufthastigheten i kanalen vara låg för att maximera effekten. Kanalen läggs med lätt fall från fläktrummet mot tornet så att eventuell kondens kan dräneras bort, och Uponor UVS ingjutningsmuffar används vid genomföring av källarvägg eller bottenplatta för att säkerställa absolut täthet mot markradon och vatten. På utsidan används Uponor UVS plastkanaler i PE och på insidan av byggnaden går man över till traditionella plåtkanaler. Där sätts normalt också rensluckorna.

Uponor UVS plaströr och delar tillverkas i de återvinningsbara materialen Polypropen (PP) dimension 200-500 och Polyeten (PE) dimension 600-2500. Materialen är kemikaliebeständiga, klarar stora påfrestningar, har lång livslängd och ett lågt värmekonduktivitetstal/låg värmeledningsförmåga. Detta reducerar behovet av att isolera rörsystemet under byggnaden. Rören fungerar även som isolatorer och leder normalt sett inte ström. Vid en lufthastighet på över 15 m/s och med mycket partiklar i luftströmmen kan det uppstå statisk elektricitet, däreigenon en hög spänning i rörsystemet. Detta problem uppstår inte när rören är nedgrävda. I en öppen montering leds spänningar bort med kopparledning, som skruvas fast utvändigt på röret och leds till jord. Uponor UVS tätning är unik och betydligt säkrare än andra typer av markrörssystem, och färgen på ventilationsrören är blå så att de inte förväxlas med rör för spill- eller dagvatten.

Uponor Infra erbjuder ett servicekoncept, Projektservice°Uponor Infra 360, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller offert.