uponor infra district heating and cooling

Värme och Kyla

FJärrvärme och Fjärrkyla i rör med unik isolering

Fjärrvärme och Fjärrkyla är resultaten av en konsekvent enerig- och klimatpolitik. Fjärrvärme återvinner värmen från elproduktion, avfallsförbränning, biobränsle och energiintensiv industri, och fjärrkyla baseras på samma tanke - att en central, miljöanpassad anläggning är bättre än många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Alla Sveriges större städer har fjärrvärmesystem och i Stockholm finns världens största fjärrkylenät.

I Sverige svarar fjärrvärmen för mer än hälften av all byggnadsuppvärmning - ledningarnas samlade längd i fjärrvärmenäten närmar sig 18000 kilometer! Enkelt uttryckt består ledningarna av två rör, ett framledningsrör med varmt vatten under högt tryck och ett returrör som leder tillbaka kylt vatten till värmecentralen, där det hettas upp igen i ett slutet kretslopp. Uponor Infra har över 40 års erfarenhet av tillverkning av fjärrvärme- och fjärrkylerör. Våra isolerade rörsystem kan även användas till isolerad vattentransport, avloppsledningar och specialdesignade industriapplikationer. Produkter av mycket god kvalitet kombinerat med hög leveranssäkerhet, teknisk support och fältservice skapar en helhet vår växande kundkrets uppskattar.

Fjärrvärmen är en enkel, billig och säker uppvärmningsform. Historiskt har vi använt olja och kol som bränsle i varmvattenproduktionen men de senaste två decennierna skiftade detta, och idag dominerar restprodukter. Värmebäraren är vanligast vatten. Wehotherm Standard Fjärrvärmerör är ett av Uponor Infras rörsystemet med fastskummad PUR-isolering, vilken ger den färdiga rörledningen fördelar som inte kan uppnås med andra isoleringsmetoder. De viktigaste fördelarna är små värmeförluster, korrosionsskydd, snabb installation, servicefrihet och lång livslängd. Wehotherm produceras enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme och kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagånssätt och testningsfrekvenser. Röret finns i dimensionerna 20-1200 mm samt tvårörssystem till och med dimension 250 mm. Därtill uppfyller Wehotherm Fjärrvärmekulvert kraven enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser och har EHP-certifkat för dimensionerna DN 20-1200. Produktionen certifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.

För industrin har Uponor Infra tagit fram det isolerade rörsystemet Wehotek. Vid installation görs stora tidsbesparingar jämfört med konventionell rörisolering - så snart rören installerats, i princip lika snabbt som oisolerade rör, är över 95 % av rörledningen isolerad. Därmed blir värmeförlusterna små. Isoleringen tål yttre belastning, exempelvis från en person, och det krävs färre antal rörstöd. Wehotek är korrosionsbeständig, utrymmesbesparande och har lång livslängd.

Fjärrkyla lämpar sig mycket väl till att svalka butiker och kontor, även serverhallar, sjukhus, industrier med mera. I jämförelse med lokala kylanläggningar blir energianvändningen minimal, dessutom minskar fjärrkyla miljöpåverkan - fjärrkylenätet i Stockholm använder kallt havsvatten för att hålla korrekt framledningstemperatur och Jönköping utnyttjar samma tekniska princip med vatten från Vättern. Uponor Infras system för fjärrkyla, Wehoarctic, tillverkas av Wehopipe (PE) och ett PVC-mediarör. Utvändigt kan installeras en kabelprofil som möjliggör att elementen utrustas med värmekabel - då isoleringen är något tunnare kräver installationer ovan mark eller tjälgränsen extra skydd för att inte frysa. Wehoarctic för fjärrkyla har lågt K-värde på PUR-skummet, mekanisk hållbarhet och kan levereras med galvaniserat eller målat spiro-skalrör.

Uponor Infra har lång erfarenhet av sjöledningar. Redan på 80-talet utvecklade vi det släta profilröret i PE, Weholite, ett av få rör i världen som kan tillverkas i dimensioner över tre meter. Röret klarar ett internt tryck på upp till 2 bar och är extremt hållbart, flexibelt och beständigt mot korrosion och kemikalier. Med samma tekniska fördelar som solida PE-rör men med en mycket lägre vikt blir installationen både snabb och kostnadseffektiv. Weholite lämpar sig ypperligt för intags- och utloppsledningar för vattenverk, avloppsreningsverk, kraftverk och olika industriella anläggningar.

Uponor erbjuder ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, i de fall standardapplikationer inte räcker till. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för konsultering eller offert.