Slutna tankar

Slutna tankar

Högt miljöskydd - utan utsläpp

En sluten tank som tar hand om klosetthanteringen medför att merparten av närsalter, smittoämnen och mycket det organiska materialet avskilts och lagras i tanken. För det övriga avloppsvattnet som kommer ifrån bad, disk och tvätt installerar man ett gråvattenfilter, alternativt bygger en infiltration eller markbäddsanläggning. Anläggningstypen används när man inte kan uppnå skyddsavstånd till vattentäkter eller att tomtytan är begränsad.

Mer info om slutna tankar finns på byggaavlopp.se

Sluten tank 3 m³

Den slutna tanken på 3 m³ har en kompakt design för omhändertagande av spillvatten från fritidshus. Den är lätt att hantera, installera och transportera. Rekommendationen är att man förankrar den i schaktet.

Man behöver 2 set med Uponor förankringssystem för den mindre av våra slutna tankar. Tanken kan kompletteras med Uponor VA-larm som indikerar när tanken behöver slamtömmas.

Max överfyllnad över tanken är 1 meter mätt från hjässan på tanken till marknivå.

Sluten tank 5.3 m³

Sluten tank 5,3 m³ används där det inte är möjligt att leda bort spillvattnet till ett allmänt avloppsnät eller att anordna en infiltrationsanläggning. Tanken samlar endast upp spillvatten. Tanken är endast 1,5 meter hög, därför lätt att installera. Tre set av Uponor förankringsankringssystem installeras för att hålla tanken på plats i schaktet.

Max överfyllnad från tanken är 1 meter hög, mätt från hjässan på tanken till marknivå. Maximal höjd på stående grundvatten är 0,5 meter, mätt från tankens botten.

Tanken är en solid och stark konstrulktion och levereras med en dimension 200 stigare med ett dimension 110 anslutningsrör. Om det behövs ytterligare en tank kan två tankar lätt kombineras till en 10 m³ tank. Tanken levereras med ett Trådlöst VA-larm som indikerar när tanken behöver slamtömmas.