Slamavskiljare Trekammarbrunn

Slamavskiljare/Trekammarbrunn

Enskilt avlopp för dig som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet

Sedan 1983 har Uponor Infra tillverkat avloppslösningar för villor, fritidshus till komplexare system för flera hushåll. Och vi VET att det kan vara besvärligt att hitta bland alla regler, produkter och goda råd inför byggandet av det enskilda avloppet.

Men nu finns riktig hjälp! På byggaavlopp.se hittar du svaren, lösningarna och produkterna som fungerar för just ditt enskilda avlopp - Byggaavlopp.se välkommen in!

Uponor Infras lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus och fritidshusområden samt bebyggelse på landsbygden.

Den grundläggande principen för en infiltrationsanläggning är att spillvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare där slammet får sedimentera och varifrån vattnet leds vidare till efterföljande rening. Spillvattnet infiltreras genom det befintliga eller uppbyggda jordlagret och renas därigenom på naturlig väg. Om de lokala förhållandena gör att infiltrationsprincipen inte kan utnyttjas kan man installera ett minireningsverk som ersätter slamavskiljaren och den efterföljande reningen.

Uponors System för enskilda avlopp är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. Slamavskiljarna är dessutom provade av SP och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20 , SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90 samt är typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. Tankarna är CE-märkta.

 

Med infiltration

I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet i befintlig mark genom att det rinner ner igenom de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet, det vill säga avloppsvattnet filtreras genom jordlagren. I övergången mellan spridningslager (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm där det sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet.

Traditionell infiltration med spridarrör och makadam
Den vanligaste typen av efterföljande rening till slamavskiljare är traditionell infiltration som byggs av spridarrör och makadam.

Konstruerad infiltration med infiltrationsmoduler
Fungerar som en ordinär infiltrationsanläggning, men den biologiska reningen sker på ”nätrörs” trådarna i infiltrationsmodulen. Detta alternativ används i regel när det är svårt att få tag i makadam eller då anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor.

Med markbädd
En markbädd bygger i princip på samma process som en infiltrationsanläggning. Anläggningstypen används då jordlagren består av silt eller lera. Förenklat kan man säga att man ersätter de täta jordlagren med en ”konstgjord” jordart (markbäddssand). För att kunna bygga en markbäddsanläggning krävs det en utloppsplats typ: dike eller vattendrag som kan ta emot det renade vattnet.
Med fosforfällning

När kraven på reduktion av fosfor är höga eller när man anlägger en markbädd, måste man komplettera anläggningen med fosforfällning. Fällningen sker i slamavskiljaren och är flödesstyrd. Efter fällningen leds avloppsvattnet till en infiltration eller en markbädd för vidare behandling.


Gråvattenlösningar (Bad, Disk, Tvätt)

Avloppsvatten från bad, disk och tvätt renas i marken med hjälp av markbäddar eller infiltrationssystem. BDT Easy Gråvattenfilter används för att rena avloppsvattnet från ett hushåll. BDT Easy kan kompletteras med en markbädd på 2 x 15 meter.

Om utrymmet för reningen av avloppsvattnet är begränsat, kan infiltrationsmoduler installeras istället för en traditionell infiltrationsbädd. En sådan lösning kräver cirka 10 kvadratmeter markyta. Infiltrationsmoduler ersätter infiltrationsbäddens spridarrör och fungerar effektivare än ett traditionellt lager av makadam.

När infiltrationsbädden är högre än slamavskiljaren eller om man inte kan lägga bädden med självfall kan man installera en pumpbrunn till systemet. Pumpbrunnen installeras efter en slamavskiljare. Gråvattentankar slamtöms vartannat år vid fritidshus och en gång per vid året-runt-bostaden.

Lösningar för alla typer av avloppsvatten

En infiltrationsbädd för ett hushåll består av en 2 kubik slamavskiljare och en infiltrationsbädd. Större slamavskiljare och större infiltrationsbädd kan installeras för två eller tre hushåll.

Om utrymmet för reningen av avloppsvattnet är begränsat, kan infiltrationsmoduler installeras istället för en traditionell infiltrationsbädd. En sådan lösning kräver cirka 10 kvadratmeter markyta. Infiltrationsmoduler ersätter infiltrationsbäddens spridarrör och fungerar effektivare än ett traditionellt lager av makadam.

Fosforfällning kan ske i en separat fosforfälla, som är installerad mellan slamavskiljaren och infiltrationsbädden. Slamavskiljaren töms vanligtvis två gånger per år.