Slamavskiljare Trekammarbrunn

Slamavskiljare/Trekammarbrunn

Trekammarbrunn/slamavskiljare för enskilt avlopp

Det är viktigt med ett välfungerande avloppssystem

Vanligast är att enskilda avlopp anläggs på den egna tomten eller på direkt angränsande mark. Det blir alltså du själv som i första hand blir lidande om funktionen blir bristfällig. Därför gör du klokas i att se till att installationen av din avloppsanläggning blir riktigt utförd. Att komponenterna har den rätta funktionen och att rätt material används. 

Det finns ett antal standardiserade systemlösningar på Uponor Infras infiltrationsanläggningar med självfall: 

  • Infiltrationsanläggningar med spridarrör
  • Markbäddsanläggningar med spridarrör
  • Integrerade pumpsystem i slamavskiljare för infiltrations- och markbäddar
  • Separata pumpsystem för infiltrations- och markbäddar
  • Kombinerade system med sluten tank och infiltrations- och markbäddar
  • Infiltrationsanläggning med infiltrationsmoduler
  • Markbäddsanläggning med infiltrationsmoduler

Uponor Infras infiltrationsanläggningar innehåller alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Du kan få hela din leverans i ett lätthanterligt paket som kan fraktas på en vanlig bilsläpkärra. Även lösa delar, kompletterande slamavskiljartankar, fiberdukar med mera kan beställas separat. 

Trekammarbrunn är den vanligaste typen av slamavskiljare - alla slamavskiljare har inte tre kammare, dock fungerar de på samma sätt. En trekammarbrunn placeras först i det enskilda avloppets reningsprocess med uppgiften att skilja fasta och flytande delar i avloppsvattnet. Slammet i avloppsvattnet sedimenteras och renas naturligt genom infiltrering i befintligt eller uppbyggt jordlager, alternativt i minireningsverk.

Godkännanden och Standarder

Uponor Infras system för enskilt avlopp är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. Slamavskiljarna är provade av SP och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90. De är därtill typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. Uponor kan leverera infiltrationsanläggningen som helhet i ett lätthanterligt paket. Där finns alla delar som behövs för slamavskiljning och infiltration eller markbädd med.

Olika tekniker

Med infiltration

Infiltration i befintlig mark

Från trekammarbrunnen går ett rör vidare till infiltrationen där avloppsvattnet renas genom jordlagren. Spridarrör ser till att fördela avloppsvattnet jämnt. Mellan spridningslagret (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm. Där sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet. Det finns två typer av infiltration:

  • traditionell, med spridarrör och makadam
  • konstruerad, med infiltrationsmoduler - den biologiska reningen sker på nätrörstrådarna i infiltrationsmodulen. Denna lösning används exempelvis när anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor
Med markbädd

Rening i "konstgjord" jordart

En markbädd fungerar i princip på samma process som en infiltrationsanläggning och används då jordlagren består av lera eller silt. Enkelt förklarat ersätts de täta lagren med en ”konstgjord” jordart (markbäddssand). Markbäddsanläggningen behöver en utloppsplats för det renade vattnet exempelvis ett dike eller vattendrag.
Med fosforfällning

Reducering av fosfor

När en markbädd anläggs alternativt om det rådet höga krav på reducering av fosfor måste anläggningen kompletteras med en fosforfälla. Fällningen sker i trekammarbrunnen och är flödesstyrd.


Bad, Disk, Tvätt

BDT-system

Gråvattenfilter för fritidshus eller året-runt-boende

Vid installation av ett gråvattenfilter varierar behovet av trekammarbrunn. BDT Easy Gråvattenfilter kan kompletteras med en markbädd på 2 x 15 meter medan Uponors större gråvattenfilter, BDT Easy Plus, därtill kräver en slamavskiljare framför filtret.

System för alla typer av avloppsvatten

Avloppsvatten i slamavskiljare

För ett hushåll räcker en 2 kubikmeter stor trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Om det är två eller tre hushåll saluför Uponor större slamavskiljare. Vid begränsat utrymme för rening av avloppsvatten kan infiltrationsmoduler installeras. Slamavskiljaren töms vanligtvis två gånger per år.