uponor infra sewer separate

Enskilt avlopp

Lösningar för Enskilt avlopp

Sedan 1983 har Uponor Infra tillverkat avloppslösningar för villor, fritidshus till komplexare system för flera hushåll. Och vi VET att det kan vara besvärligt att hitta bland alla regler, produkter och goda råd inför byggandet av det enskilda avloppet.

Men nu finns riktig hjälp! På byggaavlopp.se hittar du svaren, lösningarna och produkterna som fungerar för just ditt enskilda avlopp - Byggaavlopp.se välkommen in!

Uponor Infras lösningar för enskilt avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus och fritidshusområden samt bebyggelse på landsbygden. Den grundläggande principen för en infiltrationsanläggning är att spillvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare där slammet får sedimentera och varifrån vattnet leds vidare till efterföljande rening. Spillvattnet infiltreras genom det befintliga eller uppbyggda jordlagret och renas därigenom på naturlig väg.

Om de lokala förhållandena gör att infiltrationsprincipen inte kan utnyttjas kan man installera ett minireningsverk som ersätter slamavskiljaren och den efterföljande reningen.

Uponor Infras System för enskilt avlopp är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. Slamavskiljarna är dessutom provade av SP och uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20 , SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90 samt är typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler. Tankarna är CE-märkta.