Dranering_av_vagar

Vägdränering

Uponors lösningar för vägdränering

En dräneringsåtgärd tar i regel lång tid på sig att ge full effekt. Därför är det bra att ha god framförhållning och vägdränera i förebyggande syfte. Genom att dränera vägar samlar man upp och avleder dagvatten innan översvämning uppstår. Man undviker också skadlig grundvattensänkning samt skador på vattentäkt och annan känslig miljö. Trafikverkets krav på dränering av väg och vägområde är uppfyllt om

  • vägen har ett tillfredsställande tvärfall
  • diken och ledningar är dimensionerade för flödena enligt Trafikverkets dokument, Avvattningsteknisk dimensionering och utformning (TDOK 2014:0051)

Med tillfredsställande tvärfall menas att regnvattnet inte blir djupare än 5 millimeter på vägen.

Uponor IQ Dräneringsrör

Uponor IQ Dräneringsrör är ett kombinerat yt- och dränvattenrör för avledning av ytvatten. Röret framställs enligt kraven för Nordic Poly Mark med styvhetsklass SN8 i dimensionerna 200-800 millimeter. Dimension 200, 300 och 400 millimeter kan fås som toppslitsade rör. För detta ändamål har Uponor utvecklat en modern slitsteknologi som garanterar släta ledningar bibehållet flöde. Endast rörets övre halva förses med slitsar, på så sätt erhålls en god dränerande funktion samt avledningsförmåga. För att toppslitsarna ska fungera som ytvattenledning kommer skarvarna med tätningsringar, dessa placeras i första rillan.

Till formen är Uponor IQ Dräneringsrör ett dubbelväggigt rör i raka längder. Detta säkrar förläggning av vägdränering med ett tillfredsställande fall. Röret har slät insida och korrugerad utsida vilket ger en slagfast konstruktion med maximal avvattningseffekt. Dräneringssystemet klarar relativt stora mängder grus och sten utan att skadas och kan användas både vid väg- och anläggningsarbeten.

Dränera vägen långsiktigt

Uponor IQ Dräneringssystem har mycket god beständighet mot korrosion vilket gör vägdräneringen långlivad även vid låga pH-värden. Rören och delarna framställs i polyeten och polypropen, material som är kemiskt resistenta mot de flesta ämnen i och runt dräneringsledningen samt med mycket goda nötningsegenskaper. Vägdräneringen är enkel att installera då de styva rören levereras i raka 6-meterslängder. Muffade rör gör det möjligt att utnyttja rörets fulla längd och därmed slippa onödigt spill - man kapar och fogar samman i den längd man behöver.

Dräneringssystemet från Uponor IQ kan med fördel användas till dränering av vägar, men även banvallar och byggnader med fyllnadshöjd på 0,8-6 meter. Rören uppfyller kraven enligt Trafikverkets AMA Anläggning - allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Andra användningsområden utöver vägdränering:

  • flygfält
  • deponier
  • värmekulvertar