Rening av dagvatten

Rening

Rening av förorenat dagvatten

Tusentals kubikmeter dagvatten förorenat med olja och tungmetaller rinner rakt ut i städernas dagvattenbrunnar i samband med regn och snösmältning från vägar, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Uponor Infra arbetar med denna utmaning, som en del i arbetet för en hållbar framtid. Vi erbjuder lösningar för förorenat dagvatten som tar bort både tungmetaller och oljor.

Uponor Regnbädd

Uponor Regnbädd

Uponor Regnbädd

Uponor Infras nya regnbädd är en enkel lösning som fördröjer och renar dagvatten innan det når våra vattendrag. Uponor Regnbädd är en modulbaserad lösning med hög reningseffekt och optimala fördröjningsegenskaper, enkel att dimensionera och installera. Ditt behov styr antalet moduler. En modul räcker för att ta hand om cirka 10 mm regn på 350 kvadratmeter.

Läs mer om Uponor Regnbädd
Uponor Smart Trap
I takt med att antalet hårdgjorda ytor som tak, vägar och parkeringsplatser blir fler och större, ökar mängden dagvatten som behöver tas om hand. Dessutom ser nederbörden ut att öka och ändra form. Kraftiga regn blir allt vanligare. Vissa områden i Norden har haft ett par 100-årsregn under de senaste 10 åren. Men det är inte bara mängden dagvatten som ökar. Dagvattnet för även med sig massor av sediment fulla av föroreningar från exempelvis trafik, byggnadsmaterial och tak. Det är därför viktigt att vi gör vad vi kan för att rena dagvattnet och samla upp sanden.

Dagens sandfångsbrunnar fungerar väl vid låga flöden, men vid kraftiga skyfall riskerar en stor mängd uppsamlat sediment att sköljas ut ur brunnen igen. Det har helt enkelt inte funnits någon optimal lösning. Tills nu. Uponor Smart Trap löser problemet.

Universitetsstudier visar att en stor mängd av tungmetaller är partikelbundna och fastnar i dagvattensediment, och om man tar hand om dagvattensedimentet värnar man samtidigt om miljön. Med Uponor Smart Trap samlar du upp 100 % mer sediment än med en traditionell sandfångsbrunn. Vi erbjuder en komplett brunn eller en enkel konstruktion som går att installera i befintliga brunnar.

Läs mer om Uponor Smart Trap

Uponor Filterbrunn

Uponor filterbrunn är en komplett nedstigningsbrunn (1000 mm) med ett högeffektivt modulärt filter. Filtret reducerar metalljoner med 95 % upp till en yta av 1000 m², eller en trafikerad yta med upp till 15,000 bilar per dag. Dessutom klarar brunnen att samla upp cirka 30 liter olja. Med nya filter klarar brunnen ett flöde av 12 liter/sekund.

Läs mer om Uponor Filterbrunn