Imeytysjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu hulevesien syntypaikalla tapahtuvaan imeytykseen.

Infiltration

Den ökade miljömedvetenheten samt fokusering på ökade regnmängder har även ökat uppmärksamheten kring hantering av dagvatten. Det blir allt vanligare att kommunerna tar betalt för dagvattenhantering. Den enskilde markägaren kan själv påverka avgiften genom att ta hand om dagvattnet lokalt, istället för att leda ut dagvattnet i de redan överfyllda ledningarna. Lösningen blir då både mer ekonomisk och miljövänlig.

Uponors system ser till att dagvattnet stannar på den plats där det kommit ner och infiltreras ut i marken, istället för att belasta reningsverken. Detta system skall ses som ett komplement till slutna dagvattenmagasin, öppna dammar och det traditionella dagvattennätet.

Dagvattentunnel

Dagvattentunnel är ett enklare system för att ta vara på regnvatten lokalt, designad för att användas på landsbygden eller på privat tomtmark. Tunneln är lätt att rengöra och inspektera, den har också låg vikt och är logistiskt fördelaktig. Dagvattentunneln läggs i grönyta eller under garageuppfarten med en marktäckning på minst 0,5 m.

Dagvattenkassett

Dagvattenkassetter kan fås som en traditionell kassett eller som inspektionsbar, då med inbyggda inspektionskanaler med en diameter av 160 mm (kamerainspektion). I förhållande till de gamla stenkistorna har kassetten en uppsamlingsvolym som är ca tre gånger större. Dagvattenkassetterna kan läggas i lågt trafikerade områden, exempelvis en parkeringsplats, men då med en marktäckning på minst 0,8 m.

Infiltrationsrör
Traditionell infiltration som stenkistor och kassetter har gjort jobbet hittills, men har sina begränsningar. Vår senaste innovation är nästan löjligt okomplicerad; Uponor IQ Infiltration - rör med utstansade hål längs sidan. Kapaciteten är däremot långt ifrån enfaldig. Konstruktionen är mycket stabil och anpassad för att stå pall under tuffast möjliga förhållanden. Rören kan dessutom läggas grunt, vilket innebär bättre förutsättningar för både infiltration och rening. Allt är optimerat för bättre säkerhet, hållbarhet och användbarhet - det är lätt att både inspektera och rengöra. Installationen kräver dessutom bara ett lager av geotextil, vilket gör avtrycket på miljön mindre. Infiltrationsrören kan läggas i lågt trafikerade områden, exempelvis en parkeringsplats, men då med en marktäckning på minst 0,6 m och i grönyta eller under garageuppfarten med en marktäckning på minst 0,3 m.