Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunnar

Komplett sortiment

Uponor Infra var tidigt ute med sitt sortiment av dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar och tillhörande betäckningar - vårt produktprogram är ett av marknadens mest kompletta. Brunnarna tillverkas i ett miljövänligt material med god kemisk resistens, lång livslängd och som tål de sura miljöerna i våtmarker och dagvattendammar. De levereras klara för installation.

Uponor Infras sortiment av dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar omfattar:

  • självrensningsbrunnar
  • gårdsbrunnar
  • vägbrunnar
  • brunnar för sedimentering av dagvatten
  • brunnar för filtrering av dagvatten
  • vattennivåregleringsbrunnar

Uponor Infras dagvattenbrunnar placeras vid vägkanter med syftet att leda bort vatten från körbanor. Brunnarna används också för avvattning av parkeringar, gårdsplaner och andra hårdgjorda ytor. Vattnet rinner genom ett galler i toppen av brunnen och tyngre partiklar, exempelvis sand och löv, samlas på brunnsbottnen i ett så kallat sandfång. På detta sätt når inte partiklarna avloppssystemet. Brunnen kan samtidigt fungera som ett vattenlås och förhindra dålig lukt. Dagvattenbrunnar bör installeras i sammankoppling av flera tillopp, riktningsändringar, dimensionsändringar och ändringar i rörens fall. Avståndet mellan brunnarna ska vara så pass att inspektionskamera och annan utrustning kan passera mellan dem.

Uponor Infras dräneringsbrunnar används i ett dräneringsrörssystem när man behöver komma åt för rensning. Dagvattenbrunnar kan tjäna samma syfte, då borras anslutningarna för dräneringsrören efter behov.

Uponor Infras filterbrunn är en nedstigningsbrunn med ett högeffektivt, modulärt filter som klarar 12 liter vatten/sekund. Filtret reducerar metalljoner på en yta av 1000 kvadratmeter med upp till 95 %, alternativt en yta som trafikeras av 15000 bilar/dag. Dessutom klarar brunnen av att samla in totalt 30 liter olja.

Uponor Infras vattennivåregleringsburnnar, så kallade Munkar, ger vattnet god syresättning och används med fördel till att skapa bevattningsreservoarer av befintliga utloppsdiken. Under viloperioden är Munken öppen och diket avvattnar naturligt. Efter sådd höjs vattennivån av Munkens reglersystem och därefter blir diket en vattentillgång. Brunnarna möjliggör en effektiv nivåreglering av sedimentationsdammar i anslutning till exempel avloppsreningsverk, och kan även dämma dagvattenutsläpp med syftet att hejda genomflödeshastigheten och bilda våtmarker - dessa tjänar som effektiva kväve/närsaltsfällor samtidigt som de kan bli en frodig miljö för flora och fauna.

Uponor Infra erbjuder två sortiment av betäckningar för våra dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, Regular och Basic. Vilket sortiment som är lämpligt beror på belastning och tänkt investering. Båda sortimenten uppfyller samtliga krav och standarder.

 

 

Läs mer om Dagvattenbrunnar

3ABC1E22C78345D38E8D47A3B796BCD8

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2019

PDF 544.55kB
AB95B66D2AC84C1E8FC1D53E57D05FAC

Dag- och Dränvattenbrunnar

Kapitel 6.9 - Teknisk Handbok

PDF 303.98kB