uponor infra stormwater

Dagvatten

Transport av dagvatten i säkra och täta rör

Under de senaste 30 åren har kostnaderna ökat avsevärt för att ta hand om dagvatten och separera det från spillvatten. Nya metoder har utvecklats för att minska problemen och utvecklingen av nya effektiva lösningar fortgår kontinuerligt.

Städerna i världen växer. Allt fler och större hårdgjorda ytor anläggs. Det ger mycket dagvatten i tättbebyggda områden. Vidare har små stadskärnor nära vattendrag byggts ut till stora städer. Här har ledningsnätet ofta fortsatt att byggas ut och kopplats till de befintliga systemen nedströms som därmed blir överbelastade. Även jord- och skogsbruket har förändrats. De bidrar med diken från såväl åkrar och skogsmark som vägar för deras fordon.

Sedan slutet av 80-talet pågår dock en form av systemskifte när det gäller dagvattenhantering. Tidigare har dagvatten av tradition letts bort så fort som möjligt. Men om vattnet transporteras långsamt utnyttjas naturens egna reningsmöjligheter effektivare. Därför blir det allt vanligare att man försöker minska mängden dagvatten som behöver avledas i ledningssystemen.

Uponor Infra, har under många år aktivt arbetat med dagvattenhantering och de utmaningar som uppstår. Innovativ produktutveckling har lett oss fram till dagens moderna lösningar för dagvatten.

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet.

Behöver du en skräddarsydd produkt, eller en nyckelfärdig lösning i global skala? Vi erbjuder, design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Uponor Projektservice
Contact Uponor Infra 360° -project services