Kommunal mark

Infrastrukturlösningar

Kommunal mark

Hållbart och säkert med plaströrssystem

Städerna i världen växer. Allt fler och större hårdgjorda ytor inom den kommunala marken anläggs som i kombination med klimatförändringarna orsakar problem med avrinning och hantering av vatten. Skyfall och problem med översvämningar påverkar människors liv och utsätter dem för stora kostnader. Uponor Infra erbjuder kompletta system av rör och delar för installation och renovering av dagvatten eller spillvattenledningar och för avvattning och fördröjning av dagvatten. Vi tillverkar även dricksvattentankar, tankar för brandsläckningsvatten, tankar för lagring av olika vätskor (processvatten, hushållsspillvatten, spillvatten, vätskor innehållande kemiska ämnen etc.).Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite

Sobacken med kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasframställning är en viktig del i Borås satsning, att göra staden fossilbränslefri. Valet av ledningssystem mellan bassängerna för att rena avloppsvattnet föll på Weholite.