Oresundskraft desktop

Hållbar underjordisk infrastruktur

Lösningar för infrastruktur

Uponor Infras lösningar - mycket mer än plaströr

Uponor Infra har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka plasrörslösningar för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data och vi delar gärna med oss av vår expertis.

Förutom att vi har massor av olika rörsystem, anpassade efter olika användningsområden, så erbjuder vi också en rad olika tjänster där installationsvillkor och särskilda behov kräver en designad lösning. Uponor Infra erbjuder ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, i de fall standardapplikationer inte räcker till.

Uponor Infra 360° Projektservice samlar kompetensen hos våra konstruktörer, formgivare och hantverkare, och designar, specialtillverkar och utför ibland även fältservice utifrån kundens specifika önskemål. Genom att optimera och prefabricera en lösning i fabrik sparas ofta mycket pengar vid installation, ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller en offert.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är resultatet av en konsekvent energi- och klimatpolitik. Fjärrvärme återvinner värmen från elproduktion, avfallsförbränning, biobränsle och energiintensiv industri.
Läs mer om Värme och Kyla

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt flödar på markytan, mestadels regn eller smältvatten från snö och is. De senaste årens hårda nederbörd och medföljande översvämningar i framförallt våra städer har aktualiserat frågorna kring grön och blå infrastruktur. För att hantera den ökande mängden dagvatten behövs en kombination av parker, trädgårdar, landskap, gröna tak, vattendrag, våtmarker och dräneringssystem. Uponor IQ är ett innovativt och komplett system för dränering, transport, utjämning, lokalt omhändertagande, rening, pumpning och återvinning av dagvatten. Systemet är särskilt lämpligt för avvattning inom kommun, transportsektor, lantbruk och skogsbruk och används i hela Norden.
Läs mer om Dagvatten

Spillvatten

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, företag och olika processer inom industrin. Förr släpptes orenat spillvatten ut i hav och sjö och detta ledde till stora föroreningar. Under 1960-talet ökade svenska staten sina insatser för ett mer miljövänligt Sverige. De kommunala avloppen sanerades, avloppsreningen byggdes ut och vi fick Miljöskyddslagen.

 

Vid samma tid började Uponor Infra framställa de första plaströren. Sedan dess har Uponor blivit en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem för dag- och spillvatten. Rören som grävs ner idag ska ha minsta möjliga miljöpåverkan, hög kvalitet, vara rätt för sin omgivning och läggas på ett rätt sätt. Systemen måste utformas med hänsyn till framtida drift och underhåll och hålla i över 100 år, därför har vi valt att basera vårt sortiment på tre plastkvaliteter:

  • Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Polyvinylklorid (PVC)

 

Läs mer om Spillvatten

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste, mest kontrollerade livsmedel. Svenskarna använder cirka 160 liter vatten per person och dag, där 10 liter går till dryck och matlagning. Vattnet som ska bli dricksvatten kallas råvatten och kommer från sjöar, vattendrag eller grundvatten. Som med all annan vattenhantering påverkas dricksvattnet av våra klimatförändringar, varför vår framtida vattenförsörjning kräver ett förebyggande arbete mellan flera aktörer och, inte minst, pålitliga rörsystem.
Läs mer om Dricksvatten

Ventilation

Ventilation, det vill säga förorenad luft som byts mot uteluft, är en grundläggande funktion i våra byggnader. Som ventilationssystem räknas allt från självdrag i gamla eldstäder till avancerade fläktsystem med värmeväxlare. Dock kan vanlig inomhusluft vara både för fuktig, för varm eller kall samt innehålla många olika föroreningar som påverkar vår hälsa. Därtill ökar kraven på energibesparing och effektivitet, varför fläktstyrda system blir att föredra.

 

Uponor Infras ventilationssystem Uponor UVS är väl beprövat. Systemet lämpar sig för skolor, sjukhus, industrier, kontorsbyggnader, flerbostadshus, parkeringsgarage i källare som exempel, och kan också användas under nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader.

Läs mer om Ventilation

Enskilt avlopp

I Sverige finns närmare en miljon fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät - så kallade enskilda avlopp. Dessa har under lång tid betraktats som miljöbovar på grund av sina fosfor- och kväveutsläpp. Dock visar forskning, på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten, att marken tar upp det mesta av fosforn som hamnar i enskilda avlopp. Genom att låta spillvattnet från ett enskilt avlopp infiltreras genom befintligt eller uppbyggt jordlager renas det på naturlig väg och når aldrig ytvatten.

 

Läs mer om Enskilt avlopp

Dränering

Dränering betyder uppsamling och avledning av grundvatten. Redan på bronsåldern var man medveten om betydelsen av avvattning, varför många gamla odlingar hittas i Skaraborgs kuperade landskap. Jorden där dränerar sig själv, både med hjälp av höjd och natur. Så är dock inte alltid fallet i dagens moderna samhälle. Ju mer vi förändrar marken, tar bort vegetation, bebygger och brukar, desto större behov av anlagd och effektiv dränering.

 

De rör som ligger i marken nu designades på 70-talet. Sedan dess har klimatet förändrats. För en kort period minskade nederbördsmängden men från 80-talets början har den stadigt ökat. Det ställer högre krav på våra dräneringssystem. Uponor Infra har utvecklat effektiva rör för alla former av avvattning. Vårt breda sortiment innefattar dräneringsrör och delar i olika material med hög kvalitet. Hela sortimentet är godkänt enligt gällande normer, nedan följer exempel på användningsområden:

  • husgrunder
  • vägar
  • järnvägar
  • idrottsplaner
  • flygfält
  • deponier
  • värmekulvertar

 

Läs mer om Dränering

Gas

Gasens historia är lång och mångfacetterad, liksom dess plats i vårt samhälle inför framtiden. Naturgas används sedan mitten av 80-talet till olika industriella processer, transport, värme, el och matlagning, och biogasen är vårt mest klimatsmarta drivmedel, inför målet att bli ett klimatneutralt Sverige år 2050 spelar gasen en betydande roll, särskilt som regelverket när förnybara energikällor med varierande produktion, exempelvis solenergi och vindkraft, blir allt vanligare.
Läs mer om Gas