Nyheter_Pipeworld_Spillvatten

Stora Enso renoverade sin spillvattenledning genom att installera Weholite

På plats i loppet av några dagar

Renovering av spillvattenkanal med Weholite

Weholiterör tillverkade av polypropulen mötte - och till och med överträffade höga krav på renoveringen av en spillvattenkanal på Stora Enso Oulu Bruk i norra Finland. Deadline för underhållsstoppet var efter nio dagar, installation var klar långt innan deadline.

Stora Enso Oulu Pappersbruk grundades 1937 och bruket producerar 360,000 ton fibermassa och 1,125,000 ton finstruket papper varje år. 60 % av massaproduktionen från bruket, som har cirka 600 anställda exporteras och 40 % används till brukets egna pappersmaskiner.

Spillvattenkanalen för massatillverkningeslinjen, renoverades 2017 och installerades under 1960-talet. Genom åren har kanalen blivit sämre och sämre och hade nu kommit till en gräns där den kunde gå sönder. "Kanalens kondition undersöktes under ett underhållsstopp för 2 år sedan. Vid det tillfället beslutades att kanalen skulle renoveras så snart som möjligt, säger Projektledare Juha Parpala från Efora Oy.

Efora, som ägs av Stora Enso är specialiserade på industriunderhåll och annan service som säkrar för att industrier fungerar utan stopp i tillverkningen. "På Stora Ensos fabriker, är vi ansvariga för förebyggande underhåll, likväl som inköp och investeringar. "Parpala säger att inspektion av rör, reparationer och renoveringar måste planeras noga och planerade stopp ska vara 7-10 dagar och dessa inträffar ungefär vartannat år".

"Eftersom allt vatten som behövs för Nuottasaarifabriken behandlas på Oulu Bruk krävs omfattande arrangemang för reparationer och renovering relaterade till vattenreningen. Detta är bara genomförbart vart 5-10 år", säger Parpala. "Denna spillvattenlednings renovering krävde även att hela fabriken stängdes ner".

Rören måste vara kemiskt resistenta och klara höga temperaturer

En viktig faktor i valet av Weholiterör var att rören klarar höga temperaturer och är kemiskt resistenta. Plaströr korroderar inte heller. "Temperaturen på spillvattnet i ledningen är 60-70 grader och innehåller spår av klorin, vilket är ett starkt frätande blekmedel", säger  Parpala. Kalle Kärnä, produktionschef på Oulu Stora Enso påpekar att Weholite har nyligen installerats på Stora Ensos fabrik i östra Finland. "Beslutet grundades på de goda erfarenheterna vi har av Weholite". Kärnä säger även att betongrör fanns med i diskussionerna för renoveringen men betongrör är arbetskrävande och långsamma". "Tiden för installationen var även viktig eftersom den skulle ske inom 9 dagar i detta fallet".

Förberedande arbeten under första veckan

Ledningen som skulle renoveras var över 80 meter lång, hälften under mark, utomhus, och andra halvan låg under golvet på fabriken. "Vi beslutade att omforma ändarna på kanalen i betong beroende på många förgreningar och andra strukturer skulle det inte gå att utföra arbetet på annat sätt", säger Parpala.

Ett tungt, 30 cm tjockt lock för kanalen utomhus behövde flyttas innan renoveringen startade. Uponor Infra startade med de förberedande arbetena. Weholiterören i dimension 1200 mm levererades i 21-meterslängder till arbetsplatsen.

"Under första veckan förberedde vi anslutningarna och svetsade samman två rör, så de första 42 metrarna under byggnaden skulle vara redo i början av underhållsstoppet" säger Förman Veli-Matta Hakala från Uponor Infra.

Stora oulu

Klart långt före deadline

Arbetet med att installera rören startade kring middagstid på tisdagen i veckan för underhållsstoppet. Grus och slam på botten av kanalen måste tas bort innan de nya rören installerades. Renoveringen startade med installation av röret i kanalen under byggnaden. När röret under byggnaden var på plats användes en grävmaskin för att installera 42-meters röret inuti byggnaden.
 
 

--------------------------------------------------------------

Denna artikel finns i Uponor Infras kundtidning Pipe World 1 2018.

Pipeworld 1 2018